Miljøvernbudsjettet 2010

Miljøverndepartementets budsjett for 2010 innebærer en større økning på sentrale miljøområder. Miljøverndepartementets budsjett for 2010 er på 4 280,2 millioner. kroner. Dette er en økning på om lag 370 millioner. kroner eller 9,4 prosent hvis bevilgningen i 2009 til fondskapital i Kulturminnefondet holdes utenfor. Regjeringen styrker innsatsen til naturmangfold med forslag om mer penger til forvaltning av verneområder og arts- og naturtypeforvaltning. Det blir også foreslått mer til klima, miljøgifter og kulturminner.

Hovedpunkter i miljøvernbudsjettet 2010:

  • Regjeringens miljøprofil, er beregnet å øke fra omtrent 31,9 milliarder kroner i 2009 til omtrent 37,6 milliarder kroner i 2010.
  • Regjeringen foreslår en samlet økning på om lag 150 millioner kroner for naturmangfold til 223 millioner kroner i 2010.
  • Regjeringen foreslår 10 millioner til økt klimakompetanse i 2010 som en oppfølging av klimatoppmøtet i København.
  • På Utenriksdepartementets budsjett er det satt av 2,1 milliarder kroner til klimatiltak mot avskoging i utviklingsland. I tillegg er det foreslått en fullmakt til å inngå avtaler på 1,4 milliarder kroner.
  • Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn går videre. Regjeringen forslår å øke innsatsen med 64,2 millioner kroner fra 2009 til 2010.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til opptrappingsplanen i Kulturminnemeldingen med 20 millioner kroner. Regjeringen setter også av penger til å følge opp statens kulturhistoriske eiendommer. Avkastingen i Norsk kulturminnefond øker med 11,5 millioner kroner.
  • Statens kartverk får en betydelig budsjettøkning ved at arbeidet med kart - og geografisk informasjon blir styrket med 24,6 millioner kroner i 2010, hvorav fire millioner kroner går til ”Inspire”.