Statsbudsjettet 2012

Statsbudsjettet 2012 ble lagt frem 6. oktober. Her finner du alle relevante budsjettdokumenter for Miljøverndepartementet.

Den gode veksten i Miljøverndepartementets budsjett fortsetter. I 2012 kommer de største økningene innenfor naturmangfold. Innsatsen på kulturminner, klima, miljøforskning og overvåking videreføres på et høyt nivå.


Hovedpunkter i miljøvernbudsjettet 2012:
• Miljøverndepartementet sitt budsjett for 2012 er på 4 893 millioner kroner. Det er en økning på 299 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2011. Veksten fra 2005 har vært på over 2,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer nesten 79 prosent.
• Budsjettet til de store naturverneområdene blir styrket med til sammen 132 millioner kroner. Hvor av 100 millioner kroner går til forventede erstatningsutbetalinger til gjennomføring av nasjonalparkplanen. Syv millioner kroner går til erstatninger av fylkesvise verneplaner. Resterende økning går til verneområdeforvaltere og –styrer.
• Både de smittede elvene og vannene i Vefsn-regionen skal behandles mot gyrodactylus salaris i 2012, det bevilges 40 millioner kroner til formålet.
• Som følge av rovviltforliket i Stortinget bevilges det ti millioner kroner til oppfølging av dette. I tillegg er det en økning på 14,5 millioner til rovvilterstatninger.
• Budsjettet til MAREANO-programmet (kartlegging av havbunnen) styrkes med 12 millioner kroner for å kartlegge det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland.
• Til verdiskaping basert på kulturarven bevilges det åtte millioner kroner, dette er en økning på fem millioner kroner. Tilskudd til fredete bygninger øker med ni millioner kroner.
• Vrakpantordningen øker fra 166 millioner kroner i 2011 til 221 millioner kroner i 2012.

Link til Miljøverndepartementets budsjett.

Miljøverndepartementet har laget brosjyren "Norske miljømål". Her kan du lese hvillke mål vi har satt oss for miljøpolitikken, og hvordan vi kan nå dem. 

   
Norske miljømål logo. 

Norske miljømål logo. (Miljøverndepartementet)