Miljøvernbudsjettet 2008

På Miljøverndepartementets budsjett skal det neste år brukes 250 millioner kroner på nye tiltak innen blant annet naturvern og kulturminner. Totalt blir budsjettet på 3,3 milliarder kroner. Regjeringen vil samlet bruke 24,6 milliarder kroner på klima- og miljøtiltak i 2008, en økning på hele 3,3 milliarder fra i år.

Hovedpunkter i miljøvernbudsjettet 2008:

 • 24,6 milliarder kroner på klima- og miljøtiltak i 2008, en økning på hele 3,3 milliarder
 • 50 millioner kroner mer til bruk, skjøtsel og forvaltning av verneområder og friluftsområder
 • Innsatsen til kulturminnevern styrkes med 49,3 millioner kroner
 • 23 millioner kroner til helhetlig forvaltning av norske havområder
 • Støtten til vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer økes med 22 millioner kroner til 172 millioner kroner
 • En ekstraordinær satsing på mer enn 100 millioner kroner til friluftsliv og kulturmiljøer, bolig- og stedsutvikling, inkludering og oppvekst i Groruddalen
 • Arbeidet med opprydning i forurenset grunn og sjøbunn styrkes med 25,7 millioner kroner

Andre økninger:

 • Av økningen i bevilgningen til miljøovervåking og miljødata på 10,9 millioner kroner, går 3,2 millioner kroner til økt kunnskap om det biologiske mangfoldet. 
 • Bevilgningen til GenØk - Senter for biosikkerhet - øker med 4,7 millioner kroner.  
 • Regjeringen øker bevilgningene til miljøorganisasjonene med 5,3 millioner kroner. Bevilgningene til AMAP og GRID-Arendal blir styrket med henholdsvis 1,5 og 0,5 millioner kroner.
 • Bevilgningen til oppfølging av Lov om eigedomsregistrering øker med 7,8 millioner kroner
 • Det avsettes 3,1 millioner kroner til ny flyfotografering av Svalbard