Statsbudsjettet 2008 - Fylkesvis oversikt

 

Finnmark

 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten styrkes ytterligere med til sammen 10 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2008. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Bevilgningen til samisk kulturminnearbeid foreslås økt med 1,0 million kroner. Den totale bevilgningen blir da på 3,0 millioner kroner til dette formålet. Bevilgningen stilles til disposisjon for Sametinget.
 • Økningen på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn vil muliggjøre oppstart og videre opprydning i Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen.  Arbeidet med å rydde opp forurenset sjøbunn er allerede i gang i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Kristiansand og Hammerfest. Totalt foreslås det 112,8 millioner kroner til opprydding i 2008.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9,0 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 8 Troms og Finnmark. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det er planlagt vernevedtak for verneplan myr i Finnmark innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Båtsfjord og Berlevåg.

Troms

 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten styrkes ytterligere med til sammen 10 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2008. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Økningen på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn vil muliggjøre oppstart og videre opprydning i Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen.  Arbeidet med å rydde opp forurenset sjøbunn er allerede i gang i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Kristiansand og Hammerfest. Totalt foreslås det 112,8 millioner kroner til opprydding i 2008.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9,0 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 8 Troms og Finnmark. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Sørdalen/Isdalen under nasjonalparkplanen.
 • Det foreslås å øke støtten til Genøk med 4,7 millioner kroner. Den totale bevilgningen til Genøk blir da på 9,4 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, tilsammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Tromsø og Nordreisa.

Nordland

 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten styrkes ytterligere med til sammen 10 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2008. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner.  Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 7 Nordland. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20,0 millioner kroner.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Sjunken/Misten og Lomsdal/Visten under nasjonalparkplanen.
 • I 2007 skal det gjennomføres utrydningstiltak mot Gyrodactylus salaris i to mindre vassdrag i Vefsn-regionen. Planlegging med sikte på nedkjemping i hele regionen er i gang, og arbeidet vil fortsette i 2008.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Sortland og Bodø.

Nord-Trøndelag

 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Lierne nasjonalparksenter.
 • Den fylkesvise verneplanen for Vikanbukta gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Bevilgningen til bekjempelse av Gyrodactylus salaris øker med 8,5 millioner kroner fra 22,5 millioner kroner til 31,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2006. En del av disse midlene går til arbeidet med nedkjemping av parasitten i Steinkjervassdraget.
 • Rovviltregion 6 Midt-Norge: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Bevilgningen for å styrke fjellrevbestanden opprettholdes på samme nivå som i 2006. Arbeidet med fjellreven videreføres med utgangspunkt i Handlingsplan for fjellrev. Blant annet pågår det et eget prosjekt med målsetting om å få kartlagt rødrevbestanden i Børgefjell.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Verdal.

Sør-Trøndelag

 • Bevilgningen til brannsikring foreslås økt med 1 million kroner til 11,9 millioner kroner i 2008. Midlene vil bli benyttet til å bedre brannsikkerheten i 50 tette trehusmiljøer. Dette vil bl.a. omfatte Røros, Gamlebyen i Fredrikstad og Grip. Røros vil for øvrig være ferdig sikret mot brann i løpet av 2008.
 • Det foreslås bevilget 3 mill. kroner til konkrete restaureringstiltak i Røros kirke, som en del av Røros som verdensarv.
 • Avkastningen av Kulturminnefondets fondskapital på 1 milliard kroner øker med 8,6 mill. kroner.
 • Det vil bli opprettet en egen oppsynsstilling i Trøndelag med hovedvekt på oppsyn i Trondheimsfjorden og verneområdene omkring.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 6 Midt-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Det er planlagt vernevedtak for områder med skogvern på statsgrunn, bl.a. i Trøndelag.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Hyllingsdalen og Sylane under nasjonalparkplanen.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Trondheim.

Møre og Romsdal

 • Bevilgningen til brannsikring foreslås økt med 1 million kroner til 11,9 millioner kroner i 2008. Midlene vil bli benyttet til å bedre brannsikkerheten i 50 tette trehusmiljøer. Dette vil bl.a. omfatte Røros, Gamlebyen i Fredrikstad og Grip. Røros vil for øvrig være ferdig sikret mot brann i løpet av 2008.
 • Det foreslås å bevilge 2 millioner kroner til den nyopprettede lokale forvaltningsordningen i Reinheimen, bl.a. til arbeidet med lokal forvaltningsplan.
 • Bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner.  Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vernevedtak for Smøla.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vernevedtak i forbindelse med verneplan for sjøfugl Møre og Romsdal.
 • I Romsdalsregionen vil planen for nedkjempelse av Gyrodactylus salaris bli ført videre med tanke på å sette i gang konkrete utryddingstiltak så snart som mulig. Planlegging med sikte på nedkjemping i hele regionen er i gang, og arbeidet vil fortsette i 2008.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Rauma.

Sogn og Fjordane

 • Bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner.  Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Arbeid pågår i Borgund, Urnes og Hopperstad. Restaureringsarbeid på Undredal planlegges i 2008.
 • Arbeidet med å konservere dekoren i Kaupanger stavkirke er meget viktig, og det foreslås 1 million kroner til dette arbeidet.
 • Det foreslås en bevilgning til Værlandet sjøfuglsenter med 1 millioner kroner.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Ålfotbreen og Naustdal/Gjengedal under nasjonalparkplanen.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Flora og Hornidal.
 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vernevedtak i forbindelse med verneplan for edelløvskog i Sogn og Fjordane.

Hordaland

 • Økningen på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn vil muliggjøre oppstart og videre opprydning i Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen.  Arbeidet med å rydde opp forurenset sjøbunn er allerede i gang i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Kristiansand og Hammerfest. Totalt foreslås det 112,8 millioner kroner til opprydding i 2008.
 • Bevilgningen til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner.  Kommunene i de to verdensarvområdene har utarbeidet en analyse og et forslag til tiltaksplan med et bredt spekter av tiltak for å ivareta kulturlandskapet.
 • Til Vestkystparken i Rogaland-Hordaland foreslås det en økt bevilgning på 1 millioner kroner.
 • Bevilgningen til istandsetting av Bryggen i Bergen foreslås økt med 5 millioner kroner.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 1 Vest-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Stord.

Rogaland

 • Til Vestkystparken i Rogaland-Hordaland foreslås det en økt bevilgning på 1 millioner kroner
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Time, Klepp, Stavanger, Sola Randaberg.

Vest-Agder

 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Ressurskommuner Kristiansand, Mandal, Lindesnes.

Aust-Agder

 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9,0 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 2 Sør-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Risør.
 • Støtten til GRID-Arendal foreslås økt med 0,5 million kroner.

Telemark

 • Det foreslås en økning i bevilgningen til Skjærgårdsparken i Telemark med 2 millioner kroner. Midlene skal gå til tiltak i henhold til forvaltningsplanen.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Helårlig drift av Tinn villreinsenter sikres.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, til sammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Porsgrunn, Skien, Notodden, Tinn, Eidsberg.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 6 Midt-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.

Vestfold

 • I forbindelse med stavkirkeprogrammet planlegges det oppstart av arbeid i Høyjord stavkirke.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.

Buskerud

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Buskerud gjennomføres.
  Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, tilsammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommune Drammen.

Hedmark

 • I løpet av høsten 2007 og 2008 er det planlagt vern av Sølen under nasjonalparkplanen.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 5 Hedmark. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, tilsammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Eidskog og Kongsvinger.

Oppland

 • Det foreslås å bevilge 2 millioner kroner til den nyopprettede lokale forvaltningsordningen i Reinheimen, bl.a. til arbeidet med lokal forvaltningsplan.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid pågår i Reinli og Øye stavkirker, og det planlegges oppstart av arbeidet i Ringebu og Lom stavkirker i 2008.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 3 Oppland. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Helårlig drift av Hjerkinn villreinsenter sikres.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, tilsammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Vestre Toten og Gjøvik.

Oslo Akershus

 • Det foreslås en økt bevilgning på 1 million kroner til å forsere arbeidet med å sette i stand og sikre Fetsund lenser, bl.a. istandsetting og sikring av soppeanlegget, d.v.s. det anlegget som tar imot og bunter tømmerstokker.
 • Det foreslås bevilget 3,5 millioner kroner til Akerselva miljøpark – Nedre Foss, som skal gå til opparbeiding av et viktig friluftsområde i Oslo indre øst.
 • Det foreslås bevilget 1,5 million kroner til friluftslivstiltak i ytre Oslofjord.   
  Verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
  Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Miljøvennlig byutvikling herunder Regjeringens forslag om en økt bevilgning på 13 millioner kroner til utvikling av grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen. Bevilgningen til miljøvennlig byutvikling nå er oppe i 21 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Produktregisteret skal innlemmes i SFT i 2008, og det er avsatt 3 millioner kroner til å ivareta flyttingen.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2007, tilsammen 20 millioner kroner for hele landet. Pilotkommuner Nesodden og Ski.

Østfold

 • Bevilgningen til brannsikring foreslås økt med 1 million kroner til 11,9 millioner kroner i 2008. Midlene vil bli benyttet til å bedre brannsikkerheten i 50 tette trehusmiljøer. Dette vil bl.a. omfatte Røros, Gamlebyen i Fredrikstad og Grip. Røros vil for øvrig være ferdig sikret mot brann i løpet av 2008.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold gjennomføres.
  Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 9 millioner kroner for hele landet. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 20 millioner kroner.
 • Bevilgningen til arbeidet med Vansjø videreføres med 4 millioner kroner i 2008.

Polarområdene og Svalbard

 • Det er bevilget 3,1 millioner kroner til flyfotografering av Svalbard som bl.a vil gi viktige klimadata.
 • Det er bevilget 2,5 millioner kroner til oppfølging av nordområdestrategien  for å ytterligere styrke kunnskapen om is og klima (1 million kroner) og overvåke konsekvenser av ferdsel på Svalbard (1,5 million kroner).
 • Det er bevilget 1,5 million kroner til styrking av AMAP for overvåkning av miljøet i Arktis.
 • Svalbard Globale Frøhvelv (SGF) åpnes våren 2008 – et globalt sikkerhetslager for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket
 • Det foreslås en økt bevilgning på 2,5 millioner kroner i forbindelse med det framtidige europeiske satelittsystemet Galileo.