Miljøvernbudsjettet 2006

Regjeringen Stoltenberg II øker bevilgningene i Miljøverndepartementets budsjett med 29 mill. kroner ut over det som ble lagt fram av regjeringen Bondevik II i St.prp. nr. 1 for 2006. I tillegg øker tilsagnsfullmakten til båndlegging av friluftsområder med 30 mill. kroner. På vesentlige områder innenfor miljøvernpolitikken starter Regjeringen den praktiske oppfølgingen av Soria-Moria erklæringen.

Trapper opp arbeidet mot miljøgifter
I statsbudsjettet for 2006 vil Regjeringen gi et tydelig løft i arbeidet for å stanse spredningen av miljøgifter i jord, vann og luft og for å hindre at folk utsettes for miljøgifter i hverdagen. Det bevilges vel 20 millioner kroner ekstra til arbeidet med å kartlegge miljøgifter i produkter og i naturen, og til opprydding i forurenset sjøbunn og forurenset jord.

- Regjeringen vil både styrke arbeidet med å rydde opp i gamle forurensninger og forebygge at dette skjer igjen, sier miljøvernminister Bjørnøy.