Statsbudsjettet 2013

Miljøverndepartementets budsjett aukar med 11,4 prosent i framlegget til statsbudsjett for 2013. Sikring av naturmangfald, vern av kulturminne og kulturmiljø, klimatiltak, kart og geodata og auka innsats for planarbeid i byområda er viktig i miljøsatsinga.

Revidert nasjonalbudsjett 2013:
Meir til stavkyrkjer og kartdata i revidert nasjonalbudsjett
Regjeringa foreslår meir pengar til mellom anna sikring av stavkyrkjer og frigjeving av kartdata på Miljøverndepartementet sitt område i revidert nasjonalbudsjett. Det blir også pengar til meir effektiv handsaming av søknader om bustader hos fylkesmennene.

Statsbudsjettet 2013:
Miljøverndepartementets budsjett aukar med 11,4 prosent i framlegget til statsbudsjett for 2013. Sikring av naturmangfald, vern av kulturminne og kulturmiljø, klimatiltak, kart og geodata og auka innsats for planarbeid i byområda er viktig i miljøsatsinga.

–Budsjettet gjev eit kraftig løft for miljøvernet i Noreg. Klimaet er ein av budsjettvinnarane med ti milliardar kroner til fondet for fornybar energi og energieffektivisering, auka løyving til kollektivtransport og auka CO2-avgift. I tillegg vil vi auke innsatsen for å ta vare på kulturminne og naturmangfald, mellom anna ved å auke løyvinga til skogvern med 111 millionar kroner, seier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Budsjettdokument: