Statsbudsjettet 2008 - A til Å

Stikkord fra A-Å

Forvaltningsplan Barentshavet - Fremtidens byer - Friluftsliv/friluftsområder - Frivillige miljøvernorganisasjoner - Groruddalen - Alna - Kalking - Kulturminnefondet - Kulturminner - Miljøforsking og overvåkning - Miljøgifter - Nordområdene/Svalbard - Rovvilt - Skogvern - Universell utforming - Verneområder - Villaks

Forvaltningsplan Barentshavet
Det foreslås økt bevilgning til helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder tiltak i de nordlige havområdene med 10,0 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett for å følge opp Forvaltningsplanen for Barentshavet og utarbeide faglig grunnlag for helhetlig forvaltning av Norskehavet og Nordsjøen. Midler til oppfølging av Forvaltningsplanen for Barentshavet er også lagt på andre departementers områder.

Fremtidens byer
Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,7 millioner kroner til et samarbeid med de største byene for å utvikle ”fremtidens byer”. Målsettingen er miljøvennlig byutvikling med bl.a. reduserte klimautslipp i byene.

Friluftsliv/friluftsområder
Til tiltak, drift og skjøtsel av friluftsområder er det opprettet en egen budsjettpost. Økningen på dette området er på 24,5 millioner kroner når vi korrigerer for salg av boligen på Huk-eiendommen som var et engangstiltak.  Av økningen går bla 3,5 millioner kroner til tiltak langs Akerselva, 1,5 mill til Ytre Oslofjord, 2 millioner til skjærgårdsparken i Telemark og 1 millioner kroner til Vestkystparken Rogaland-Hordaland. I tillegg blir bevilgningen til Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd økt med 1 millioner kroner. 

Frivillige miljøvernorganisasjoner 
Grunnstøtten til de frivillige miljøvernorganisasjonene øker med 5,3 millioner kroner

Groruddalen - Alna
Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 13 millioner kroner til programmet Alna grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen.

Kalking
Bevilgning til kalking og lokale fiskeformål blir på samme høye nivå som i 2007, det vil si 88 millioner kroner.

Kulturminnefondet 
Grunnkapitalen i Kulturminnefondet er nå på 1 milliard kroner. Avkastningen fra fondet øker med om lag 8,6 millioner kroner i 2008 til 43,7 millioner kroner.

Kulturminner 
Økning av bevilgningen til kulturminneforvaltning med 40,7 millioner kroner

  • Økning av bevilgningen til arkeologisk undersøkelser/utgravninger, i samband med gjennomføring av mindre private tiltak på 5 millioner kroner Økning av bevilgningen til vern og sikring av fredete bygninger på 10,5 millioner kroner 
  • Økning av bevilgningen til Vern og sikring av bygninger fra middelalderen på 1 millioner kroner
  • Økning av bevilgningen til fartøyvernet, på 3 millioner kroner Økning av bevilgningen til brannsikring, på 1 millioner kroner 
  • Økning av bevilgningen til Samisk kulturminnearbeid på 1 millioner kroner 
  • Økning av bevilgningen til Verdiskapingsprogrammet, på 1 millioner kroner

Miljøforsking og overvåkning
Regjeringen øker bevilgningene til miljøforskning med 15,5 millioner kroner og til miljøovervåking med 10,9 millioner kroner. Det vil styrke arbeidet som gjelder alle resultatområdene bla arbeidet med utvikling av en naturindeks, bedre oversikt over truede og fremmede arter i Norge, utvidet overvåking av kulturminner, bedre kontroll med farlige miljøgifter og bedre kunnskap om det sårbare miljøet i nordområdene. Som ledd i den økte bevilgning til miljøovervåking og miljødata går 3,2 millioner kroner til å øke kunnskapen om det biologiske mangfoldet. Bevilgning til GenØk- Senter for biosikkerhet øker med 4,7 millioner (dobling).

I tillegg kommer en ny bevilgning på 1 millioner kroner under Direktoratet for naturforvaltning til styrket fagekspertise i saker som gjelder genmodifiserte organismer.

Miljøgifter
Bevilgningen til opprydning i fjorder og havner og i forurenset grunn øker med 25,7 millioner kroner. Det settes av ytterligere 2 millioner kr til oppfølging av stortingsmeldingen om helse- og miljøfarlige kjemikalier.

Nordområdene/Svalbard 
Regjeringen styrker satsningen i nordområdene på miljøområdet:

  • Det er bevilget 3,1 millioner kroner til flyfotografering av Svalbard som bla vil gi viktige klimadata.
  • Det er bevilget 2,5 millioner kroner til oppfølging av nordområdestrategien for å ytterligere styrke kunnskapen om is og klima (1 millioner kroner) og overvåke konsekvenser av ferdsel på Svalbard (1,5 millioner kroner ).
  • Det er bevilget 1,5 million kroner til styrking av AMAP for overvåkning av miljøet i Arktis.
  • Svalbard Globale Frøhvelv (SGF) åpnes våren 2008 – et globalt sikkerhetslager for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket

Rovvilt
Økt bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovvilt med 9,0 millioner kroner, inkludert bistand til lokale fellingslag.

Økt bevilgning til erstatninger for rovviltskader på beitedyr med 20 millioner kroner pga store tap i 2006.

Totalt vil det i 2008 bli brukt 179 millioner kroner i rovviltarbeidet, det meste i utbetalinger til husdyreiere i form av erstatninger for rovviltskade eller tilskudd til forebyggende tiltak mot slike.

Skogvern 
Bevilgningen til nytt skogvern videreføres med 89,9 millioner kroner. Midlene vil i 2008 primært bli brukt til erstatningsutbetalinger i forbindelse med frivillig vern.

Universell utforming 
Bevilgning til oppfølging av Handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom universell utforming, videreføres på samme nivå som i 2007, dvs 20 millioner kroner.

Verneområder
Økt bevilgning til tiltak og skjøtsel i verneområdene med 25 millioner kroner.

I tillegg øker bevilgningen til tiltak for bevaring av det kulturhistoriske landskapet og biologisk mangfold knyttet til dette i verdensarvområdene Vega og Vestnorsk fjordlandskap med 5,5 millioner kroner.

Til nasjonalparker og andre store verneområder vil det i 2008 bli brukt omtrent 94,5 millioner kroner. Midler til mindre verneområder kommer utenom dette.
Det er utover dette satt av 1 millioner kroner til etablering av et informasjonssenter for sjøfuglvern på Værlandet i Sogn og fjordane

Villaks
Midlene til bekjempelse av Gyrodactylus salaris øker med 14 millioner kroner til 45 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2007. Behandlingen fullføres i Steinkjervassdraget og det startes behandling i Vefsna. Samlet øker bevilgningene til vallaks med 18,3 millioner kroner til totalt 121,5 millioner kroner i 2008. Sistnevnte tall inkluderer 40 millioner kroner av kalkingsbevilgningen. I sammenligningstallene med saldert budsjett 2007 er ikke ekstrabevilgning på 20 millioner kroner i fm RB inkludert.