Statsbudsjettet 2010 - A - Å

Arter og naturtyper - Friluftsliv - Klimaforskning - Klimaforhandlinger - Klimakompetanse - KulturminnerMiljøgifter - Miljøteknologi - Naturmangfold -
Senter for klima og miljø i Tromsø - Verneområder

Arter og naturtyper

Til arbeidet for å bevare truede dyre- og plantearter foreslår regjeringen at det blir satt av om lag 43 millioner kroner. Dette er en økning på nær 12 millioner kroner fra 2009. De avsatte midlene vil i hovedsak gå til å utarbeide og følge opp handlingsplaner for utvalgte, truede arter. Det er også lagt opp til forsterket oppsyn med slike arter.

Virkemidlene ”prioriterte arter” og ”utvalgte naturtyper” er sentrale i den nye naturmangfoldloven, . Ot.prp. nr. 52 (2008-2009). Disse virkemidlene gjør oss i stand til å ta mye bedre vare på naturmangfoldet enn det har vært adgang til tidligere. Til å innarbeide loven i den kommunale og statlige forvaltningen, er det lagt inn en økning på 38 millioner kroner. Det er blant annet opprettet en ny tilskuddsordning for prioriterte arter og utvalgte naturtyper på 20 millioner kroner.

Det norske artsprosjektet ble startet i 2009 og er et systematisk og langsiktig arbeid for å øke kunnskapen om artene i norsk natur. Arbeidet skjer i nært samarbeid med det svenske artsprosjektet, og en samarbeidsavtale mellom Sverige og Norge om arbeidet ble undertegnet av de to lands miljøvernministre 9. september 2009.  Bevilgningen til artsprosjektet foreslås økt med 5 millioner kroner, til 25 millioner kroner. 

Friluftsliv

Satsingen på friluftslivet blir i 2010 på 114,5 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner sammenlignet med 2009. Økningen vil bl.a. gå til tiltak i friluftsområder, oppfølging av markaloven, Ot.prp. nr. 23 (2008-09) og styrking av ordningen med de regionale nettverkene ”Forum for natur og friluftsliv” (FNF) i flere fylker.

Klimaforskning

Klimaforskningen på Miljøverndepartementets budsjett foreslåes styrket med 22 millioner kroner.  8 millioner kroner skal gå til samfunnsvitenskaplig forskning for utvikling og bruk av fornybar energi. 12 millioner kroner skal gå til kunnskap om klimaendringer og effekter av klimaendringer på natur og samfunn.

Klimaforhandlinger

Det foreslås 10 millioner kroner til oppfølging av det internasjonale forhandlingsmøtet i København.

Klimakompetanse

Det er satt av 10 millioner kroner til Statens forurensingstilsyn (SFT) , som klimaetat, for å heve klimakompetansen. 

Kulturminner

Bevilgningen til opptrappingsplanen i kulturminnemeldingen blir økt med 20 millioner kroner. Avkastningen i Norsk kulturminnefond øker med 11,5 millioner kroner. Tolv millioner ekstra går til å styrke arbeidet med å ta vare på industriminnene. En million kroner ekstra er satt av til det samiske kulturminneområdet Mortensnes i Nesseby kommune i Finnmark.

Miljøgifter

Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø foreslås ulike tiltak for å styrke arbeidet med å lage et giftfritt miljø. Miljøverndepartementet arbeider med å opprette en nasjonal miljøprøvebank for miljøgifter. Bevilgningen til dette er videreført.

Oppfølging av EU/EØS sitt nye  kjemikalieregelverk (REACH) blir styrket med 10,0 millioner kroner.

Et offentlig utvalg skal gi innspill til hvordan målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020 kan nås. Det er satt av 1,6 millioner til utvalgets arbeid.

Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn blir ført videre. 

Miljøteknologi

Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har i samarbeid foreslått opprettet en ny ordning på 100 millioner kroner som skal stimulere til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi. Midlene er bevilget over NHDs budsjett. 

Naturmangfold

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 en styrking på 150 millioner kroner til bevaring av naturmangfoldet og til friluftslivet. Økningen kommer på toppen av en styrking til samme formål i 2009-budsjettet på 345 mill. kroner. I bruken av midlene står oppfølging og iverksettelse av den nye naturmangfoldloven sentralt.
Økningen i 2010 er fordelt på ei lang rekke tiltak, med hovedsatsing på styrket verdiskapning og forvaltning i tilknytning til verneområder, handlingsplaner for truede arter, beskyttelse av prioriterte arter og naturtyper, styrking av artsprosjektet og friluftsliv.

Senter for klima og miljø i Tromsø

I oppfølgingen av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009) skal det i 2010 opprettes et senter for klima og miljø i Tromsø, og regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til dette. I tillegg kommer 7 millioner overført fra andre poster i Miljøverndepartementets budsjett. Senteret skal bidra til å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil gjøre Norge i stand til å forvalte våre hav – og landområder i nord, og de ressurser som finnes der, på en enda bedre måte.

Klimaprosessene i Arktis er viktige også for klimaet globalt, og bedre kunnskap på dette feltet vil derfor samtidig være et viktig bidrag til det internasjonale klimaarbeidet.

Verneområder

Regjeringen følger opp satsingen med en økning på 19 millioner kroner, fra 16 til 36 millioner kroner.  Av økningen går 4 millioner kroner til utvikling av naturbasert reiseliv i kommunene rundt nyopprettede Breheimen nasjonalpark.

I 2010 er det opprettet en ny tilskuddspost for ”Verdiskapingsprogrammet for naturarven”.  Bevilgningen foreslås til 10 millioner kroner og ligger under Miljøverndepartementets budsjett. I tillegg har Kommunal- og regionaldepartementet styrket prosjektmidlene til programmet fra 5 millioner kroner til 10 millioner kroner under sitt budsjett.  Sammen med prosjektmidler fra både og Miljøverndepartementet vil det i 2010 totalt være satt av 25 millioner kroner til programmet.  Satsingen skal legge grunnlaget for en økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping som bidrar til at verneområdene og andre viktige naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.

Forvaltningen av verneområdene styrkes gjennom etablering av en ny ordning for lokal forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Regjeringen følger opp fjorårets budsjettøkning til forvaltning av verneområdene med ytterligere 54 millioner kroner. Midlene vil bl.a. gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, utarbeidelse av forvaltningsplaner, styrket oppsyn og styrking av naturinformasjonssentre.