Tildelingsbrev og årsrapporter - Kulturdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskiftet april/mai for foregående år.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1 (pdf)).

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.

Nettside: www.arkivverket.no

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | 

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

2012: Tildelingsbrev (.pdf) 

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. 

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ble slått sammen.

Nettside: www.kulturtanken.no

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | 

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

KORO - Kunst i offentlege rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlege rom og den største kunstprodusenten i landet.

Kjerna i KORO si verksemd er planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekt. KORO legg vekt på mangfald og nyskaping i kunstproduksjon som når eit breidt publikum i byar og distrikt over heile landet. Saman utgjer desse kunstverka den største og mest besøkte kunstsamlinga vi har her i landet, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verka.

Nettside: http://www.koro.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | 

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf) /Årsrapport GalleriRAM under KORO (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

Kunst i offentlige rom (KORO)

 

 

KM2 Hilde Mortvedt

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet med felles direktør og administrasjon.

Nettside: https://lottstift.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Medietilsynet administrerer ulike tilskuddsordninger, som for eksempel pressestøtte til aviser og særskilte publikasjoner, støtte til bruksrettet medieforskning og etterutdanning og tilskudd til lokalkringkastingsformål.

Nettside: http://www.medietilsynet.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf) |

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert innhold innenfor alle typer medium.
Nettside: http://www.nb.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf) |

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) har som hovedmål å bevare, formidle og utvikle Nidaros domkirke og Erkebispegården som levende kulturminner og kirkelige byggverk.
Nettside: http://www.nidarosdomen.no/nidaros-domkirkes-restaureringsarbeider/om-ndr

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | 

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

Gjennom forskrifter og mandat har NFI ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

Nettside: http://www.nfi.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf)

NLB er Norges ledende leverandør av tilrettelagt litteratur for syns- og lesehemmede, og bidrar dermed til å gi alle lik tilgang til informasjon og litteraturopplevelser.

Nettside: http://www.nlb.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf), korrigert tildelingsbrev (.pdf) | 

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)
 
2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

Opplysningsvesenets fond er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

 

Opplysningsvesenets fond skal tilgodese kirkelige formål i samsvar med Grunnloven § 106 og lov om Opplysningsvesenets fond. Fondet har mange likhetstrekk med en stiftelse i dette at verdier skal bevares og avkastningen tilgodese spesielt definerte formål.Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond og er underlagt Kulturdepartementet.

 

Nettside: http://www.ovf.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf) | 
2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)
2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)
2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)
2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)
2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Riksteatret har som oppgåve å tilby profesjonell scenekunst til publikum over heile landet.

Riksteatret blei oppretta i 1948 for å fremme arbeidet med å få dramatisk kunst ut til folk i bygd og by og å på andre måter auke kjennskapen til god dramatisk kunst.

Nettside: http://www.riksteatret.no/Flash/

2018: Tildelingsbrev (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp språkpolitikken i Norge på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Nettside: http://www.sprakradet.no/

2018: Tildelingsbrev (.pdf), korrigert tildelingsbrev (.pdf)

2017: Tildelingsbrev (.pdf) |Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

Norsk lokalhistorisk institutt

Per 1. januar 2017 ble Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket, etter vedtak i Stortinget.

2016: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport og Riksrevisjonens beretning (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsmelding (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

_____________________

Den norske kirke

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten og for de ansatte ved de nasjonale og regionale kirkelige virksomhetene ble overført fra staten til Den norske kirke.

Det praktisk-teologiske seminar

2016: Tildelingsbrev (.pdf)

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf)

Kirkerådet og bispedømmerådene

2016: Tildelingsbrev Kirkerådet og bispedømmerådene(.pdf) 

2015: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf)Tildelingsbrev (Bispedømmerådene) (.pdf) | Årsrapporter bispedømmerådene: Agder og Telemark (.pdf), Bjørgvin (.pdf), Borg (.pdf), Hamar (.pdf), Møre (.pdf), Nidaros (.pdf), Nord-Hålogaland (.pdf), Oslo (.pdf), Stavanger (.pdf), Sør-Hålogaland (.pdf), Tunsberg (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf)Tildelingsbrev (Bispedømmerådene) (.pdf) | Årsrapporter bispedømmerådene: Agder og Telemark (.pdf), Bjørgvin (.pdf), Borg (.pdf), Hamar (.pdf), Møre (.pdf), Nidaros (.pdf), Nord-Hålogaland (.pdf), Oslo (.pdf), Stavanger (.pdf), Sør-Hålogaland (.pdf), Tunsberg (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (Kirkerådet) (.pdf) 

Svalbard kirke

2016: Tildelingsbrev (.pdf) 

2015: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2014: Tildelingsbrev (.pdf) | Årsrapport (.pdf)

2013: Tildelingsbrev (.pdf) 

 

 

 

Til toppen