Historisk arkiv

Regnskapsfaglig ekspertutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Regnskapsfaglig ekspertutvalg ble oppnevnt av Finansdepartementet 13. oktober 2005, for å gi Finanstilsynet regnskapsfaglige råd i kontrollen med regnskapene til utstedere av omsettlige verdipapirer notert på regulert marked.

Retningslinjer for Regnskapsfaglig ekspertutvalg

 1. Finansdepartementet oppnevner Regnskapsfaglig ekspertutvalg. Ekspertutvalget skal bistå Finanstilsynet med råd i kontrollen av norske utstederes finansielle rapportering etter verdipapirhandelloven § 12-1 tredje ledd.
 2. Ekspertutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer som oppnevnes av Finansdepartementet for en periode på 2 - 4 år. Varamedlemmet regnes i disse retningslinjene som medlem når det deltar i behandlingen av en sak. Finansdepartementet utpeker ekspertutvalgets leder og nestleder.
 3. Ekspertutvalget skal bare gi råd i de spørsmål Finanstilsynet forelegger utvalget. Rådene skal gis på uavhengig faglig grunnlag.
 4. Ekspertutvalget skal utarbeide sine råd i møte, med mindre utvalgets leder finner at annen form for saksbehandling vil være betryggende.
 5. Finanstilsynet skal være sekretariat for ekspertutvalget og skal i samråd med utvalgets leder forberede sakene som skal behandles. Ekspertutvalget skal gjøres kjent med partenes uttalelser i en sak. Lederen og utvalgets medlemmer kan be Finanstilsynet om supplerende utredninger.
 6. Finanstilsynet innkaller til møter i ekspertutvalget i samråd med utvalgets leder. Behandling i ekspertutvalget skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
 7. Ekspertutvalget kan avgi råd når minst tre av medlemmene er tilstede eller deltar i saksbehandlingen.
 8. Ekspertutvalget skal vurdere medlemmenes habilitet i hver sak. Et medlem må ikke delta i behandlingen av en sak der vedkommende er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6.
 9. Ekspertutvalgets medlemmer og varamedlem har taushetsplikt overfor uvedkommende om forhold de blir kjent med som ledd i sitt arbeid for utvalget.
 10. Det skal nedtegnes referat fra ekspertutvalgets møter, der begrunnelsen for rådet, eventuelle dissenser og vurdering av habilitet fremkommer.
 11. Ekspertutvalget skal sammenfatte sitt råd og begrunnelsen for rådet i en uttalelse i hver sak. Uttalelsen skal også omfatte dissenser. Ekspertutvalgets uttalelser er offentlige, unntatt eventuelle taushetsbelagte opplysninger. Finanstilsynet skal publisere det offentlige innholdet av ekspertutvalgets uttalelser i anonymisert form på sine nettsider.
 12. Ekspertutvalgets medlemmer godtgjøres etter satser fastsatt av Finansdepartementet.
 13. Ekspertutvalget kan i nødvendig grad fastsette nærmere saksbehandlingsregler. Reglene skal godkjennes av Finansdepartementet.

Om Regnskapsfaglig ekspertutvalg

Opprettet: 2005

Opphørt: 2019

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ved Stortingets vedtak 2. desember 2004 om endringer i verdipapirhandelloven § 12-1 tredje ledd ble det gitt bestemmelser om at Kredittilsynet skal føre kontroll med at årsregnskap, årsberetning, delårsregnskap og annen finansiell rapportering fra norske utstedere av omsettelige verdipapirer notert på børs, autorisert markedsplass eller regulert marked i en annen EØS-stat, er i samsvar med lov og forskrifter. Stortingets finanskomité gikk i Innst. O. nr. 17 (2004-2005) pkt. 3.2 inn for å etablere et ekspertorgan som kan støtte håndhevingsmyndigheten med regnskapsfaglige råd.