Historisk arkiv

Forskrift om tilskudd til studentboliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om tilskudd til studentboliger


Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 28. januar 2004 med hjemmel i delegasjonsvedtak fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. desember 2003 gitt med hjemmel i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den norske stats husbank § 1 og § 21

§ 1. Formålet med tilskuddsordningen
Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

§ 2. Hvem kan få tilskudd
Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser som er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet.

§ 3. Hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til
- oppføring av studentboliger
- kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger

§ 4. Fordeling av tilsagn
Utdannings- og forskningsdepartementet behandler søknader og gir tilsagn om tilskudd til studentboliger.

§ 5. Beregning av tilskudd
Det gis tilskudd som tilsvarer en andel av forhåndsgodkjente anleggskostnader. Utdannings- og forskningsdepartementet fastsetter denne andelen og de øvre kostnadsgrensene.

§ 6. Søknad om godkjenning og utbetaling
Husbanken behandler søknader om godkjenning av prosjekter og utbetaling av tilskudd.

§ 7. Veiledning og kontroll
Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og føre kontroll med prosjektene gjennom hele byggeprosessen fra det er gitt tilsagn til prosjektet er ferdigstilt.

§ 8. Klageadgang
Klage på Husbankens vedtak behandles etter reglene i Forskrift for klagenemnda for Den norske stats husbank av 14. september 1992.

§ 9. Krav om tilbakebetaling
Utdannings- og forskningsdepartementet kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet ikke overholdes.
Studentboliger som helt eller delvis er finansiert med tilskudd, kan ikke avhendes eller pantsettes uten Utdannings- og forskningsdepartementets samtykke. Hvis studentboligene avhendes eller på annen måte overføres til tredjemann, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

§ 10. Nærmere retningslinjer
Husbankens hovedstyre kan gi nærmere retningslinjer. Retningslinjene skal forelegges Utdannings- og forskningsdepartementet før de vedtas.

§ 11. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Publisert 16.02.2004

Tilhørende lov