Historisk arkiv

Rovviltmeldingen sikrer nødvendig samordning av virkemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen legger i rovviltmeldingen opp til en nødvendig samordning av virkemidlene i landbruks- og miljøvernforvaltningen. I tillegg endres dagens erstatningsordning som er rettet mot husdyr og tamrein. Endringen vil aktivt stimulere til driftstilpasninger og bedre tilsyn i områder med store rovviltskader. (12.12.03)

Pressemelding

Dato: 12.12.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Rovviltmeldingen sikrer en nødvendig samordning av virkemidler

Regjeringen legger i rovviltmeldingen opp til en nødvendig samordning av virkemidlene i landbruks- og miljøvernforvaltningen. I tillegg endres dagens erstatningsordning som er rettet mot husdyr og tamrein. Endringen vil aktivt stimulere til driftstilpasninger og bedre tilsyn i områder med store rovviltskader.

Fjorten prosent av driftsenhetene med sau søkte i 2003 om erstatninger grunnet tap av sau til rovvilt. Regjeringen ønsker å legge større vekt på varige driftstilpasninger, eller omlegginger i saueholdet, på de driftsenhetene og i de områdene der det skal være faste bestander av rovvilt.

Samordning av miljø- og landbruksvirkemidler

Husdyreiere vil bli stimulert til å foreta driftstilpasninger gjennom de ordinære landbrukspolitiske virkemidlene, midler til forebyggende tiltak og gjennom endringer i erstatningsordningen for rovvilt.

Egne rovviltnemnder vil gjennom utarbeidingen av regionale forvaltningsplaner for rovvilt legge føringer for bruken av arealer innenfor hver region. Fylkesmannen vil få ansvaret for å koordinere alle tiltak av forebyggende karakter. Viktige virkemidler er ordningen med forebyggende tiltak, organisert beitebruk, investeringsmidler gjennom landbrukets BU-ordning, tilskudd til utmarksbeite og det regionale miljøprogrammet i landbruket. Samlet vil virkemidlene bidra til at rovvilt og frittgående beitedyr skilles i tid og rom i områder der konflikter og tap er store hvert år.

Dette følger opp stortingsmeldingen om dyrevelferd, og er viktige grep for å bidra til en bedre dyrevelferd.

Endringer i erstatningsordningen

Regjeringen vil videreføre den lovfestede retten for dyreeier til full erstatning for tap og følgekostnader når husdyr eller tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Innenfor lovens ramme foreslår regjeringen at det utformes en ny erstatningsordning.

Ordningen vil belønne de brukerne som er flinkest til å føre tilsyn med beitedyrene, og til å iverksette effektive forebyggende tiltak, driftstilpasninger og omlegginger for å redusere tap og skader.

tamreinFull erstatning gis for tap eller skade på husdyr og tamrein forvoldt av rovvilt. Den nye erstatningsordningen belønner dem som best forebygger tap.

Foto: Tore Wuttudal/NN/Samfoto

Erstatning utbetales i dagens ordning med utgangspunkt i faktisk dokumenterte tap, eller ut fra en skjønnsmessig vurdering gjort av fylkesmannen. En skjønnsmessig vurdering betyr at rovvilt mest sannsynlig er årsak til skaden det gis erstatning for, men at dette ikke kan dokumenteres.

Det skal fortsatt utbetales full erstatning for dokumenterte tap og skader med utgangspunkt i dagens system. Forskjellen er at utbetaling for skjønnsmessige tap utgår i den nye ordningen. I stedet skal det gis erstatning for risikoen ved å ha sau eller tamrein i områder med rovvilt.

Den nye utbetalingen vil bli beregnet som en gjennomsnittlig erstatning pr. sau eller tamrein, gradert etter rovviltrisiko i ulike områder. Midlene utbetales til den enkelte driftsenhet ut fra dokumentert forekomst av rovvilt i et område og forventet gjennomsnittlig skade som den enkelte rovviltart vil påføre husdyr og tamrein. Den samlede økonomiske støtten vil være tilnærmet uendret.

For ikke å stimulere til et høyere reintall i ny erstatningsordning, vil det bli satt klare betingelser om at et øvre reintall skal overholdes før erstatning utbetales.

Les mer om Rovviltmeldingen:

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Seniorrådgiver Øivind Holm, tlf. 22 24 58 82