Historisk arkiv

Stabilt sykefravær og økt yrkesdeltakelse blant seniorer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

Et sentralt mål i IA-avtalen er å oppnå en reduksjon på 20 % i sykefraværet i forhold til nivået i 2001. De siste tilgjengelige tallene viser at vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet.

Statusrapporten fra faggruppen for IA-avtalen viser også at seniorene har økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Andelen sysselsatte i befolkningen som helhet har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene.

Faggruppens rapport

Les mer om funnene i faggruppens statusrapport 2016