Historisk arkiv

Arbeids- og sosialministeren mottok rapport om Arbeidsretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Et ekspertutvalg som har utredet de administrative forholdene ved Arbeidsretten, leverte mandag 15. mars sin rapport til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Her er det flere gode forslag som jeg gleder meg til å se snærmere på sammen med partene i arbeidslivet, sa statsråden da han mottok rapporten (digitalt), og takket samtidig utvalget for et godt arbeid.

Ekspertutvalget, som ble oppnevnt av departementet 23. juni 2020,  har vært ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud, og for øvrig bestått av lagdommer i Hålogaland, Jussi Erik Pedersen, og førsteamanuensis på BI, Alexander Sønderland  Skjønberg.

Utvalgets mandat

Utvalget har hatt i oppdrag å utrede om måten Arbeidsretten er organisert og administrert på fungerer tilfredsstillende. Det er forutsatt i mandatet at Arbeidsretten skal bestå som en spesialdomstol for behandling av rettstvister om tariffavtaler. Et sentralt spørsmålet har vært om organiseringen av Arbeidsretten er i tråd med konstitusjonelle og konvensjonsrettslige krav til domstolers uavhengighet.

Foreslår uavhengig innstillingsorgan for dommere

Utvalget anbefaler at Arbeidsretten fortsatt skal være administrativt tilknyttet Arbeids- og sosialdepartementet, men foreslår at oppgaven med å innstille kandidater til dommerembeter i Arbeidsretten skal utføres av et uavhengig innstillingsorgan, satt sammen av dommere fra de alminnelige domstolene og personer foreslått av arbeidslivets parter. Utvalget kommer også med anbefalinger og forslag til rekruttering av varadommere, klage- og disiplinærordning for Arbeidsrettens fagdommere, og rettens sammensetning i saker hvor en eller begge parter ikke er tilknyttet en organisasjon med innstillingsrett.

Partene er med

Departementet skal nå drøfte utvalgets rapport med partene i arbeidslivet og gjennomføre alminnelig høring, før det skal tas stilling til hvordan anbefalingene skal følges opp videre.