Rapporter og planer

Rapport om Arbeidsretten

Et ekspertutvalg som har utredet de administrative forholdene ved Arbeidsretten. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Utvalget anbefaler at Arbeidsretten fortsatt skal være administrativt tilknyttet Arbeids- og sosialdepartementet, men foreslår at oppgaven med å innstille kandidater til dommerembeter i Arbeidsretten skal utføres av et uavhengig innstillingsorgan satt sammen av dommere fra de alminnelige domstolene og personer foreslått av arbeidslivets parter.

Utvalget kommer også med anbefalinger og forslag til rekruttering av varadommere, klage- og disiplinærordning for Arbeidsrettens fagdommere, og rettens sammensetning i saker hvor en eller begge parter ikke er tilknyttet en organisasjon med innstillingsrett.

Rapporten:

Oppdragsgiver: 

Arbeids- og sosialdepartementet