Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Fortsatt høyt tiltaksnivå etter pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Situasjonen i arbeidsmarkedet bedrer seg raskt, og regjeringen foreslår en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak på 580 millioner kroner i 2022. Forslaget gir et fortsatt høyt tiltaksnivå, som ligger høyere enn før koronapandemien.

Arbeidsledigheten har falt kraftig og ventes å fortsette å falle i 2022. Aktiviteten i norsk økonomi og også etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg markert opp. Samtidig er det mange som har vært arbeidsledige eller permitterte lenge, og som kan ha behov for bistand for å komme i jobb.

– Det er derfor fortsatt behov for en sterk innsats for å bidra til å få flere i jobb, og motvirke at ledigheten blir varig høyere etter koronakrisen. Regjeringens mål er å inkludere flere, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ved å opprettholde et høyt tiltaksnivå ønsker regjeringen å sørge for et godt tilbud til dem som står utenfor, og gi rom for å videreføre inkluderingsdugnaden og ungdomsinnsatsen. Totalt gir bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak rom for å gjennomføre om lag 60 300 tiltaksplasser i 2022.

Regjeringen foreslår videre å styrke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 46 millioner kroner i 2022. Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak for personer som mottar uføretrygd, med spesiell tilrettelegging og oppfølging. Tiltaket bidrar til inkludering i arbeidslivet, og betyr mye for en sårbar gruppe. Det har vært en sterk økning i antall VTA-plasser siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013. Styrkingen i 2022 gir rom for å videreføre om lag 300 nye plasser som ble etablert i 2. halvår 2021 på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett 2021. Beregningsteknisk gir bevilgningen grunnlag for om lag 12 000 plasser i varig tilrettelagt arbeid i 2022.

Det foreslås også å harmonisere satsen for tiltakspenger med minste sats for dagpenger. Tiltakspenger gis til deltakere på arbeidsmarkedstiltak som ikke mottar stønader til livsopphold fra folketrygden. Forslaget anslås å gi en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak på 275 millioner kroner i 2022.