Historisk arkiv

Høring om tolking i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tolkeutvalget foreslår blant annet en egen tolkelov som gir offentlige myndigheter en plikt til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner. Nå sendes utredningen om tolking i offentlig sektor på høring.

- Utvalget foreslår mer enn 70 tiltak for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor. Jeg ønsker nå å få høringsinstansenes synspunkter på forslagene før regjeringen tar stilling til dem, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Økt bruk og styrket tilgang

NOUen Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd ble overlevert tilstatsråd Solveig Horne av leder for Tolkeutvalget, Anne Kari Lande Hasle, den 24. september i år. 

Ifølge utredningen er det behov for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor og å styrke tilgangen på kvalifiserte tolker. Utvalget foreslår derfor en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner. Utvalget foreslår også en opptrappingsplan for perioden 2015-2018 med mål om å øke antall kvalifiserte tolker og få på plass gode systemer for formidling, bestilling og oppfølging av tolkene. 

Rettssikkerhet og likeverd

Utvalgets konklusjon er at liten bruk av tolker og manglende kvalitetskrav truer og undergraver brukernes rettssikkerhet og likeverd. Utvalget mener også at det er gal bruk av ressurser å ikke benytte kvalifiserte tolker. 

-Det er mange viktige funn i NOUen. Hele offentlig sektor kan ha behov for tolk, selv om noen tjenester benytter tolk oftere enn andre. Jeg ønsker høringsinnspill fra tolkene selv, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og fra enkeltpersoner som har erfaring med kommunikasjon via tolk, sier statsråd Solveig Horne. 

Tolkeutvalget ble oppnevnt på bakgrunn av undersøkelser som viste underforbruk av tolker, manglende kvalifikasjonskrav til tolkene, og mangel på rutiner for bestilling av tolker i offentlig sektor. Utvalgets funn bekrefter dette bildet. Mandatet har vært å utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Tolking for døve har ikke vært en del av mandatet. 

Forslaget sendes på høring med høringsfrist 31. mars 2015. 

Les høringsbrevet her.