Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor

Et spørsmål om rettsikkerhet og likeverd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2015

Vår ref.: 14/3351

Høringsbrev

 

 

Offentlige institusjoner

Departementene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunene

Kommunale tolketjenester (8)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidstilsynet

Domstolsadministrasjonen (domstolene)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (12)

Helsedirektoratet

Helse Midt RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalitetsforebyggende råd

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Oslo universitetssykehus v/Tolkesentralen

Politidirektoratet (politidistriktene)

Politiets utlendingsenhet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Språkrådet

Statistisk sentralbyrå

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Vox

 

Organisasjoner

Antirasistisk senter

Caritas Norge

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Human Rights Service

Innvandrernes landsorganisasjon

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Kristent interkulturelt arbeid

LIM – Likestilling, integrering og mangfold

Minotenk

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk

Norges døveforbund

Norges Røde Kors

Norske kveners forbund

Norske Kvinners sanitetsforening

Norsk Folkehjelp

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk pasientforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Redd Barna

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Studieforbundet Folkeuniversitetet

 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Folkehelseinstituttet

Forskningsstiftelsen FAFO

Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Kvensk institutt

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN

Norges forskningsråd

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norut Alta

NTNU Samfunnsforskning

Nordlandsforskning

Rogalandsforskning

Telemarkforskning

Statlige høyskoler og universiteter

 

 

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske tannlegeforening

Dommerforeningen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Juristforbundet

Kriminalomsorgens yrkesforbund

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningen

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk lektorlag

Norsk psykologforening

Norsk psykiatrisk forening

Norsk sykepleierforbund

Norsk tolkeforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Politiets fellesforbund

Statsautoriserte tolkers forening

Statsautoriserte translatørers forening

Tolkeforbundet

Tolkebyråenes bransjeforening

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Virke

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund