Historisk arkiv

Nyheter

Forslag om gjeldsregister sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen ser det som viktig å forebygge gjeldsproblemer. Det foreslås derfor å opprette et gjeldsregister, slik at banker og andre finansinstitusjoner kan gjøre bedre kredittvurderinger før de innvilger lån og kreditter. Forslaget sendes på høring i dag.

Forbruksgjelden i Norge er nå omkring 100 milliarder kroner, og den stiger med nærmere 10 prosent årlig, ifølge tall fra Finanstilsynet. Tar vi i tillegg med nordmenns boliggjeld, viser tallene at norske husholdninger har en samlet gjeld på om lag 3 000 milliarder kroner.

- Den store og økende gjeldsbyrden, spesielt blant unge mennesker, er bekymringsfull. Høy gjeld, særlig forbrukskreditter, skaper en rekke problemer for den det gjelder. I tillegg bruker det offentlige store summer på å avhjelpe problemet. Et gjeldsregister kan være et bidrag til å redusere omfanget av gjeldsproblemer, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP), som nå sender et forslag til gjeldsregisterlov ut på høring. 

Bedre oversikt over gjeld
I dag er det enkelt å skaffe seg forbrukskreditt, ikke bare fra én långiver, men fra flere. Årsaken er at långiverne ofte ikke vet hvor mye kredittgjeld kunden har fra før. Da er det vanskelig å gjøre en korrekt kredittvurdering, og kunden får kanskje innvilget et større lån enn det som er forsvarlig – og den totale gjeldsbyrden blir større enn kunden kan betjene. Et gjeldsregister kan hjelpe bankene og finansinstitusjonene til å gjøre en mer korrekt kredittvurdering av den enkelte kunde.

Gjeldsregisteret som regjeringen foreslår skal omfatte forbrukskreditter, som kredittkortgjeld og usikrede forbrukslån. På sikt kan ordningen utvides med annen type gjeld, for eksempel boliggjeld.

Privat register
Det er private aktører som skal drive registeret, ved at de etablerer gjeldsregisterforetak som godkjennes av det offentlige. Alle som gir usikret forbrukskreditt, slik som forbrukslån og kredittkort, skal ha plikt til å rapportere inn slik gjeld til registeret.

- Jeg forventer at bransjen vil etablere gjeldsregister så snart loven er på plass – og at de er seg sitt ansvar bevisst og vil bruke registeret, slik at færre forbrukere havner i gjeldsproblemer, sier Horne.

Forventningene er at gjeldsregisteret vil føre til færre gjeldsordningssaker, mindre press på sosialtjenestens gjeldsrådgivere og mindre tvangsinndrivelse av gjeld.

På plass neste høst
Regjeringen planlegger å legge frem et lovforslag om gjeldsregister som Stortinget kan behandle våren 2017, og tar sikte på å ha registeret på plass høsten 2017.

Høringsfristen for lov om gjeldsforetak er satt til tirsdag 6. desember.

Les høringsnotatet