Høring - forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2016

Vår ref.: 16/3230

Høring av forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld på høring.

Departementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen tirsdag 6. desember 2016.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no.   

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes Egil Rokhaug på ero@bld.dep.no eller 22 24 24 80.

Med hilsen                                                                   

Hege Nygård (e.f.)

Ekspedisjonssjef

                                                                                          Hilde Merethe Berg

                                                                                          Avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Husbanken

Høgskolen i Oslo og Akershus - Forskningsinstituttet SIFO

Kommunesektorens organisasjon - KS

Konkursrådet

Namsfogden i Bergen

Namsfogden i Oslo

Namsfogden i Stavanger

Namsfogden i Trondheim

NAV Innkreving

Norges Bank

NOVA

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Regelrådet

Skattedirektoratet

Statens Innkrevingssentral

Statens Lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

ØKOKRIM

800GJELD

Gjeldsoffer-Alliansen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sparebankforeningen

Virke

 

Bisnode

Evry

Experian

Lindorff

Nordax Finans AB

 

Handelshøyskolen BI

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø

Jurk

Juss-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Agder