Historisk arkiv

Åpner for privat gjeldsregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen åpner for å gi finansbransjen adgang til å etablere en ordning med registrering av privatpersoners gjeld. Forslaget er en del av Regjeringens nye «Strategi for boligmarkedet», som ble lagt frem i dag.

I strategien foreslår Regjeringen en rekke tiltak som skal bidra til en mer stabil utvikling av boligmarkedet. Målet er å skape økt økonomisk trygghet for norske husholdninger. Som ett av mange tiltak, ønsker Regjeringen å åpne for adgang til gjeldsregistrering og bruk av gjeldsopplysninger ved vurdering av lånekunders kredittverdighet.

- Gjeldsproblemer er et betydelig samfunnsproblem som medfører store kostnader både for den som rammes og for samfunnet. I dag kan en person med svak økonomi ta opp svært mange forbrukskreditter i løpet av kort tid, fordi kredittyterne ikke har adgang til å undersøke hvor mye gjeld kundene har fra før. Dette er en viktig årsak til gjeldsproblemene vi ser i dag, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Utveksle kredittopplysninger

Den modellen for gjeldsregister som er aktuell, går ut på å gi finansforetakene adgang til å gi informasjon om kunders gjeldsforhold videre til kredittopplysningsselskapene. Disse opplysningene vil dermed kunne inngå i kredittvurderingen av den enkelte kunde. Bransjen vil selv måtte bestemme om adgangen som åpnes skal benyttes.

Kan utvides etter hvert

I første omgang gis det tillatelse til å registrere forbrukskreditter som kredittkortgjeld og usikrede forbrukslån. Men på sikt kan ordningen utvides med annen type gjeld, for eksempel boliggjeld – dersom erfaringene viser at dette er formålstjenlig.

Vurderer selvhjelpløsninger

Som en del av den nye boligstrategien, ønsker barne-, likestillings- og inkluderingsministeren også å vurdere muligheten for å stille strengere krav til markedsføring av kreditt. Det skal også utredes om det skal opprettes en ny økonomihjelpetjeneste på nett. Den skal inneholde selvhjelpsløsninger og informasjon om privatøkonomiske spørsmål.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som har utarbeidet den nye strategien for boligmarkedet.

Her kan du laste ned strategien.