Historisk arkiv

Strategi for boligmarkedet:

Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, finansminister Siv Jensen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne presenterte regjeringens strategi for boligmarkedet på Gartnerløkka i Oslo. Foto: Lindaas, KMD
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, finansminister Siv Jensen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne presenterte regjeringens strategi for boligmarkedet på Gartnerløkka i Oslo. Foto: Lindaas, KMD

Boligprisene har vokst nesten uavbrutt de siste 20 årene. Husholdningenes gjeld  vokser raskere enn deres inntekter, og gjelden har aldri vært høyere.

– Utviklingen i boligpriser og gjeld gir grunn til bekymring. Vi har erfaring med at sterk vekst i boligpriser og gjeld kan lede til brå fall og langvarige økonomiske tilbakeslag. Vi tar denne utviklingen på alvor, sier finansminister Siv Jensen.

– Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre regelverk og plan- og byggeprosesser. Vi gjør det billigere å bygge bolig gjennom mindre byråkrati og enklere planprosesser. Det er gjort en rekke forenklinger i byggereglene og flere forenklinger kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Billigere boligbygging
– Regjeringen har allerede gjennomført tiltak for å få fortgang i behandlingen av plan- og byggesaker. Vi vil se på flere tiltak som påvirker tilbudssiden av boligmarkedet, blant annet gå gjennom byggeteknisk forskrift. Vi vil prioritere endringer som bidrar til lavere kostnader for utbyggere, sier kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utbyggere som inngår avtale med forbruker om bygging av bolig, må stille en garanti for oppfylling av avtalen. Regjeringen har vedtatt å sette ned et hurtigarbeidende lovutvalg som skal se på garantireglene. Utvalget skal blant annet vurdere om forbrukerhensyn kan ivaretas med lavere kostnader for utbygger og boligkjøper.

Byggenæringen står overfor et omfattende regelverk som er krevende og kostbart å overholde. Regjeringen vil vurdere å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet et styrket ansvar for å samordne arbeid med nytt regelverk for bygg. Ansvaret for ulike regelverk for boligbygging er i dag spredt på mange departementer. Regjeringen vil styrke samordningsrollen i departementet, slik at  departementet får et overordnet blikk på kostnadseffekten av de ulike kravene som stilles.

Bankenes boliglånspraksis
Det tar tid før tiltakene på tilbudssiden i boligmarkedet får full virkning på utviklingen i boligpriser og gjeld. Regjeringen fastsetter derfor en midlertidig forskrift om krav til nye lån med pant i bolig, som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet og sikre bankenes fleksibilitet i boliglånsaker.

– Det er viktig at vi har rammer for bankenes boliglånspraksis som på en best mulig måte bidrar til god og stabil utvikling i norsk økonomi, og til at de som har evne til å betjene lån fortsatt får boliglån. Jeg har tiltro til at norske banker gjør gode vurderinger i de enkelte lånesakene, sier finansminister Siv Jensen.

Registeringsordning for gjeld
Regjeringen vil bidra til at færre tar opp for mye gjeld, og går inn for en ordning med gjeldsregistrering. Lovforslaget om registreringsordning for gjeld skal baseres på en privat modell. Formålet er at grunnlaget for kredittvurdering skal bli bedre. Det kan bidra til å redusere betalingsproblemer for den enkelte låntaker.

Les også:

Nett-tv Pressekonferanse – strategi for bustadsmarknaden

Se sendingen her

Se sendingen her