Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender ut utkast til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven på høring. Forskriften regulerer enkelte forhold knyttet til håndteringen av gjeldsopplysninger for gjeldsinformasjonsforetak, finansforetak og kredittopplysningsforetak. Departementet vil i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknader fra gjeldsinformasjonsforetak gjøre en grundig vurdering av om vilkårene i lov og forskrift er tilfredsstillende oppfylt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/3078

Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven.

Departementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen fredag 15. september 2017.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Egil Rokhaug på ero@bld.dep.no eller 22 24 24 80.

Med hilsen

Hege Nygård (e.f.)
ekspedisjonssjef

Katrín Kvaran
fung. avdelingsdirektør

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Arbeids- og sosialdepartementet

Bisnode Norge AS

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

EVRY

Experian AS

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Gjeldsoffer Alliansen

Handelshøyskolen BI

Husbanken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Konkursrådet

Landsorganisasjonen i Norge

Lindorff

Lånekassen

Namsfogden i Bergen

Namsfogden i Oslo

Namsfogden i Stavanger

Namsfogden i Trondheim

NAV Innkreving

Nordax Bank

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Regelrådet

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen

Statens innkrevingssentral

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke Inkasso

Økokrim