Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender ut utkast til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven på høring. Forskriften regulerer enkelte forhold knyttet til håndteringen av gjeldsopplysninger for gjeldsinformasjonsforetak, finansforetak og kredittopplysningsforetak. Departementet vil i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknader fra gjeldsinformasjonsforetak gjøre en grundig vurdering av om vilkårene i lov og forskrift er tilfredsstillende oppfylt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/3078

Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven.

Departementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen fredag 15. september 2017.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Egil Rokhaug på ero@bld.dep.no eller 22 24 24 80.

Med hilsen

Hege Nygård (e.f.)
ekspedisjonssjef

Katrín Kvaran
fung. avdelingsdirektør

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Arbeids- og sosialdepartementet

Bisnode Norge AS

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

EVRY

Experian AS

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Gjeldsoffer Alliansen

Handelshøyskolen BI

Husbanken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Konkursrådet

Landsorganisasjonen i Norge

Lindorff

Lånekassen

Namsfogden i Bergen

Namsfogden i Oslo

Namsfogden i Stavanger

Namsfogden i Trondheim

NAV Innkreving

Nordax Bank

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Regelrådet

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen

Statens innkrevingssentral

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke Inkasso

Økokrim

Følg saken

 • 01.07.2019

  Gjeldsinformasjonsloven

  Artikkel | Barne- og familiedepartementet

  Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

 • 01.02.2019

  Veiledning om praktisering av gjeldsinformasjonsforskriften

  Brosjyre/veiledning | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veiledning om gjeldsinformasjonsforskriften med anbefalinger om hvordan forskriften bør tolkes på noen utvalgte punkter.

 • 13.12.2018

  Nå får bankene oversikt over kundenes forbruksgjeld

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har lenge sett med bekymring på forbrukernes økende forbruksgjeld. Nå har regjeringen gitt de nødvendige tillatelser, slik at bankene kan få kunnskap om hvor mye forbruksgjeld kundene har fra før. Dette vil forhindre at enkeltpersoner kan pådra seg millioner med slik gjeld.

 • 18.10.2018

  Et tredje selskap får gi gjeldsopplysninger

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Experian Gjeldsregister AS får konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak.

 • 22.06.2018

  To selskaper får gi gjeldsopplysninger

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS får konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak. Med det får banker og andre finansforetak bedre oversikt over lånesøkeres forbruksgjeld. Regjeringens mål er å hindre at norske forbrukere går i luksusfellen.

 • 01.11.2017

  Gjeldsinformasjonsloven trer i kraft

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Den 1. november trer gjeldsinformasjonsloven i kraft. Loven skal forebygge gjeldsproblemer i private hushold ved å bidra til bedre kredittvurderinger hos banker og andre kredittytere.

 • 16.06.2017

  Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender ut utkast til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven på høring. Forskriften regulerer enkelte forhold knyttet til håndteringen av gjeldsopplysninger for gjeldsinformasjonsforetak, finansforetak og kredittopplysningsforetak. Departementet vil i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknader fra gjeldsinformasjonsforetak gjøre en grundig vurdering av om vilkårene i lov og forskrift er tilfredsstillende oppfylt.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.09.2017

 • 05.04.2017

  Prop. 87 L (2016–2017) - Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven). Lovforslaget går ut på å gi private aktører adgang til å etablere foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som skal formidle gjeldsopplysninger mellom kredittytere til bruk ved kredittvurderinger. Gjeldsinformasjonsordningen gjør at kredittytere raskt kan skaffe seg en oversikt over omfanget av forbruksgjeld hos kunder som søker om lån og kreditt. Dette vil legge til rette for mer korrekte kredittvurderinger, noe som igjen vil begrense gjeldsproblemene i private hushold.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 04.04.2017

  Regjeringen varsler offensiv i markedet for forbrukslån

  Pressemelding | Finansdepartementet

  Forbrukslån markedsføres intensivt, og er i sterk vekst. For å møte utviklingen varsler regjeringen i dag en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at markedet fungerer bedre.

 • 03.04.2017

  Spørsmål og svar: Gjeldsinformasjonsloven

  Artikkel | Barne- og familiedepartementet

 • 25.10.2016

  Høring - forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 06.12.2016

 • 15.06.2015

  Åpner for privat gjeldsregister

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen åpner for å gi finansbransjen adgang til å etablere en ordning med registrering av privatpersoners gjeld. Forslaget er en del av Regjeringens nye «Strategi for boligmarkedet», som ble lagt frem i dag.