Historisk arkiv

Av hensyn til kundene får ikke Silver utsatt frist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag avslått søknad fra Silver Pensjonsforsikring AS om ytterligere utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene for livsforsikringsforetak. Silver har fått fristen utsatt to ganger allerede, men får nå avslag av hensyn til kundene.

Silver har dessverre ikke dokumentert vesentlig fremdrift i prosessen med å finne en løsning for å sikre pensjonene til kundene. Det er ikke grunnlag for å gi selskapet ytterligere utsettelse, og departementet må derfor avslå søknaden om forlengelse av dispensasjonen fra kapitalkravene. Dispensasjonsperioden utløper med dette 15. februar 2017.

– Vi har strukket oss så langt vi har kunnet og gitt selskapet utsettelser for at de skulle komme opp med en løsning. Det har de dessverre ikke klart. Det er stor sannsynlighet for at Silver ikke har penger nok til å betale ut pensjoner i fremtiden. Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott. Av hensyn til likebehandling av kundene må vi derfor avslå søknaden. Det er først og fremst kundene, og spesielt de som har mange år frem til pensjonsalder, som taper på at tiden går uten at det blir noen løsning i saken. Hadde vi trodd at det var en realistisk løsning på dette, hadde vi strukket oss lenger, men vi ser ikke at det er tilfellet, sier settestatsråd Sylvi Listhaug.

Silver pensjonsforsikring AS (Silver) driver livsforsikringsvirksomhet hovedsakelig i form av forvaltning av fripoliser. Selskapet fikk i november 2015 dispensasjon fram til 1. januar 2017 med å oppfylle kapitalkravene etter finansforetaksloven. Silver søkte i desember 2016 om utsettelse av denne fristen og fikk utsatt frist til 15. februar 2017. Finansdepartementet mottok 2. februar 2017 en ny søknad fra Silver om ytterligere utsettelse av fristen til 31. mars 2017. Silver har også i brev 14. februar 2017 oversendt ytterligere dokumentasjon.

Nye kapitalkrav for forsikringsselskaper, vedtatt av et enstemmig Storting, trådte i kraft 1. januar 2016. Formålet med reglene er å reflektere risikoen i selskapene bedre enn det som fulgte av de tidligere reglene, og sikre at selskapene har tilstrekkelig med midler til å utbetale det de har lovet kundene. De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene.

Videre prosess
Silvers dispensasjon utløper 15. februar 2017. Dersom Finanstilsynet antar at foretaket ikke kan sikres økonomisk grunnlag for videre forsvarlig drift, skal dette straks meldes til departementet, jf. finansforetaksloven § 21-10. Meldingen skal inneholde en vurdering av om foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

Finansdepartementet avventer nå Finanstilsynets vurdering i saken.

____________

Les mer: