Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedr søknad om utsatt frist for oppfyllelse av kapitalkrav

Det vises til søknad av 2. februar 2017 hvor Silver Pensjonsforsikring AS søker om ytterligere forlengelse av dispensasjon fra kapitalkravene. Silver har dispensasjon fra gjeldende kapitalkrav fram til 15. februar 2017. Silver søker nå om forlengelse fram til 31. mars 2017.

1 Bakgrunn
Nye kapitalkrav for forsikringsforetak trådte i kraft 1. januar 2016. Ved Finansdepartementets brev 20 november 2015 fikk Silver fikk ett års utsettelse til å oppfylle kapitalkravet, fram til 1. januar 2017.

Silver søkte 9. desember 2016 om utsatt frist til 31. mars 2017. Silver hadde den 1. november 2016 søkt om godkjennelse til å overdra fripoliseporteføljen i Silver til et foretak i Liechtenstein (EUP). En slik godkjenning ville ikke kunne gis før foretaket i Liechtenstein hadde fått konsesjon fra myndighetene i Liechtenstein. Silver viste til at bakgrunnen for søknaden om utsettelse var behovet for å kunne sluttføre konsesjonsprosessen i Liechtenstein og søknaden om porteføljeoverdragelse på en forsvarlig måte.

Finansdepartementet ga ved brev 20. desember 2016 Silver utsatt frist med å oppfylle kapitalkravene til 15. februar 2017. Departementet viste i brevet til at konsesjonssøknad til myndighetene i Liechtenstein ennå ikke var sendt. Departementet ga uttrykk for at det var uheldig at det såpass sent i dispensasjonsperioden fortsatt var uavklart om selskapet vil finne en løsning. Departementet skrev at «(D)ersom selskapet i rimelig tid før fristens utløp kan dokumentere vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning, vil departementet være innstilt på å gi en ytterligere fristutsettelse frem til 31. mars 2017».

2 Søknaden fra Silver
Silver søkte ved brev 2. februar 2017 om ytterligere fristforlengelse til 31. mars 2017.

I brevet vises det til at det 30. desember 2016, etter en omfattende forhåndsdialog, ble sendt inn en foreløpig søknad fra EUP til liechtensteinske tilsynsmyndigheter (FMA). Det vises til at EUP er etablert for å kunne ta imot pensjonsporteføljer fra ulike europeiske tilbydere av tjenestepensjon, herunder –  men ikke begrenset til – Silver. Det er primært søkt om konsesjon som tjenestepensjonsforetak, som innebærer at virksomheten underlegges nasjonale regler som bygger på IORP-direktivet. Subsidiært søkes det om konsesjon som livsforsikringsforetak underlagt nasjonale regler som gjennomfører Solvens II, men med tilpasninger som følger av overgangsregler knyttet til IORP artikkel 4.

Silver viser videre til at det 26. januar 2017 ble avholdt et møte mellom FMA, EUP og de planlagte utenlandske investorene i EUP. Silver viser til at det i møtet ble enighet om at det i realiteten kun gjenstår ett utestående forhold. Dette er knyttet til at FMA etter det opplyste har fått inntrykk av at norske myndigheter vil stille spesifikke krav til konsesjonsvilkårene i Liechtenstein som vilkår for å tillate en porteføljeoverføring fra Silver til EUP. Silver viser til at FMA har behov for direkte kontakt med norske konsesjonsmyndigheter for å sikre en konsistent behandling av en søknad om porteføljeoverdragelse mellom de to landene.

Silver viser i tillegg til at EUP har på plass velrenommerte og kapitalsterke investorer. Videre vises det til at EUP har på plass avtaler med alle sentrale tjenesteytere, herunder et omfattende reassuranseprogram. Endelig vises det til at det er utarbeidet en generell kapitalmodell for EUP. Det er også vedlagt en bekreftelse fra en investor på at selskapet er villig til å delta i avklarende møter med norske myndigheter sammen med EUP og FMA.

Silver skriver at det har skjedd vesentlig fremgang i prosessen med å finne en løsning for Silver, og søker om utsatt frist til 31. mars 2017.

3 Oversendelse av ytterligere dokumentasjon
Søknaden ble drøftet i et møte mellom Silver og Finansdepartementet 9. februar 2017.

Silver varslet i møtet at det ville sende over ytterligere dokumentasjon for å dokumentere vesentlig fremdrift i saken.

Silver har ved brev 14. februar 2017 oversendt ytterligere dokumentasjon i saken.

Det er bl.a. oversendt et utkast til avtale om porteføljeoverdragelse mellom Silver og EUP. Det vises til at gjennomføringen av avtalen er betinget av at nødvendige tillatelser foreligger. Silver har også oversendt siste versjon av EUPs forretningsplan. Det vises i den forbindelse til at utkastet til konsesjonssøknad fra EUP 30. desember 2016 er oppdatert på vesentlige punkter, herunder er det fremforhandlet konkrete løsninger som vil sikre full avdekning av biometrisk risiko. Det er også vedlagt bekreftelse fra ytterligere en investor på at selskapet er villig til å delta i avklarende møter med norske myndigheter sammen med EUP og FMA.

Silver viser også til at EUP har bedt om at det arrangeres et møte mellom EUP og Finanstilsynet for å klargjøre prosessen for en eventuell overføring av Silvers fripoliseportefølje til EUP. Vedlagt er en møteforespørsel til Finanstilsynet.  Silver viser til at bakgrunnen for dette er at Finansdepartementet i møtet 9. februar varslet at det ikke ønsket å delta på et møte med liechtensteinske myndigheter.

4 Departementets vurdering av søknaden om utsatt frist
Departementet viser til at det er tilsynsmyndigheten i Liechtenstein (FMA) som skal avgjøre spørsmålet om konsesjon til EUP på selvstendig grunnlag. Dette har også Finanstilsynet presisert i brev 23. november 2016 til advokatfirmaet Thommesen. Når EUP eventuelt har fått konsesjon fra liechtensteinske myndigheter, vil Finansdepartementet ha grunnlag for å ta stilling til søknaden om porteføljeoverdragelse fra Silver til EUP. Finansdepartementet har ingen rolle i konsesjonsbehandlingen i Liechtenstein. Etter departementets syn ville et eventuelt møte mellom norske og liechtensteinske myndigheter om konsesjonsprosessen i Liechtenstein skape uklarhet og fare for rolleblanding.

Departementet kan for øvrig ikke se at det er grunnlag for å hevde at det kun er ett gjenstående spørsmål for tilsynsmyndigheten i Liechtenstein, slik det hevdes i søknaden. I den foreløpige søknaden fra EUP 30. desember 2016 er det primært søkt om konsesjon som tjenestepensjonsforetak, subsidiært som livsforsikringsforetak underlagt en overgangsregel for tjenestepensjonsvirksomhet. Dette er gjort til tross for at FMA i brev til EUP 9. desember 2016 har vurdert at EUPs manglende tilknytning til en arbeidsgiver eller sponsor utelukker konsesjon som tjenestepensjonsforetak etter reglene i Liechtenstein. Når det gjelder spørsmålet om å etablere et livsforsikringsforetak som kan drive etter overgangsreglene for tjenestepensjonsvirksomhet, har FMA vurdert at de ikke anser at Silvers portefølje oppfyller kriteriene for tjenestepensjonsvirksomhet. Dette brevet fra FMA er, etter det departementet er kjent med, den eneste skriftlige dokumentasjonen som foreligger på hvilke soliditetskrav som må antas å ville gjelde for EUP. Brevet ble oversendt Silver ved Finanstilsynets brev 17. januar 2017.

Silver viser i sin søknad til at brevet fra FMA 9. desember 2016 ikke gir uttrykk for FMAs nåværende vurdering av EUPs søknad. Det er imidlertid ikke fremlagt dokumentasjon på at FMA nå har en annen vurdering av spørsmålet om hvilke soliditetsregler som skal legges til grunn ved konsesjon til EUP. Dette viser etter departementets vurdering at det ikke er riktig at det kun er en avklaring fra norske myndigheter som gjenstår i saken.

De øvrige forhold som det er opplyst om i Silvers brev 2. og 14. februar 2017, har etter departementets vurdering mindre betydning for vurderingen av fremdriften i saken. Det vises i søknaden bl.a. til at velrenommerte og kapitalsterke investorer er på plass, men det er ikke dokumentert noen forpliktende tilsagn fra investorene om omfang og eventuelle forutsetninger for planlagte kapitaltilskudd.

Basert på de opplysningene som foreligger, mener departementet at det ikke er dokumentert vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning. Det er sendt en foreløpig søknad om konsesjon som ikke samsvarer med de vurderinger av regelverket som liechtensteinske myndigheter har gitt. Det er da vanskelig å se at det er realistiske utsikter til en løsning i spørsmålet om konsesjon for EUP i Liechtenstein. Departementet registrerer opplysningene om at EUPs forretningsmodell er endret slik at EUP skal ta imot pensjonsporteføljer fra ulike europeiske tilbydere av tjenestepensjon. Det foreligger likevel ikke konkrete opplysninger om annet enn Silvers portefølje, og spørsmålet om soliditetskravene for overtakelse av denne virksomheten må uansett avklares.

Etter departementets vurdering har Silver ikke dokumentert vesentlig fremdrift i prosessen med å finne en løsning. Det er da ikke grunnlag for å gi ytterligere fristutsettelse. Departementet avslår derfor søknaden om forlengelse av dispensasjonen fra kapitalkravene. Dispensasjonsperioden utløper med dette 15. februar 2017.

5 Videre prosess

5.1 Forholdet til finansforetaksloven § 14-14

Silver fikk første gang dispensasjon fra kapitalkravene etter Solvens II ved departementets vedtak 20. november 2015. På dette tidspunktet var finansforetaksloven ikke trådt i kraft. Finansforetaksloven § 14-14, som gir regler for forsikringsforetak med svekket finansiell stilling, ble derfor ikke benyttet som hjemmel for den midlertidige dispensasjonen Silver fikk for å oppfylle de nye kapitalkravene. Etter § 14-14 skal et forsikringsforetak som ikke oppfyller solvenskapitalkravet eller minstekapitalkravet eller mener at det foreligger risiko for underoppfyllelse, straks underrette Finanstilsynet. Foretaket skal fremlegge en plan for å rette på forholdet. Utfyllende regler, bl.a. om hvilke frister som kan settes for å rette på forholdet, er gitt i forskrift.

Departementet viser til at Silver har fått utsettelse for en lengre periode enn de frister som følger av § 14-14 og tilhørende forskrift. Departementet legger derfor

til grunn at det nå ikke er aktuelt å anvende § 14-14 i den videre prosessen for Silver.

5.2 Finansforetaksloven kapittel 21

Det er stor sannsynlighet for at Silver pr. 16. februar 2017 ikke vil oppfylle gjeldende kapitalkrav. Det vises til departementets brev 20. november 2015 der det gis en gjennomgang av foretakets finansielle stilling.

Finanstilsynet har en selvstendig plikt etter finansforetaksloven § 21-9 til å gi melding til Norges Bank dersom Finanstilsynet har grunn til å anta:

a) at et foretak ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller,

b) at et foretak ikke er i stand til å oppfylle gjeldende krav til ansvarlig kapital i samsvar med pålegg fra Finanstilsynet, eller

c) at et foretaks eiendeler og inntekter til sammen ikke er tilstrekkelige til fullt ut å dekke forpliktelsene.

Dersom Finanstilsynet antar at foretaket ikke kan sikres økonomisk grunnlag for videre forsvarlig drift, skal dette straks meldes til departementet. Dette følger av finansforetaksloven § 21-10. Meldingen skal inneholde en vurdering av om foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

Departementet avventer nå Finanstilsynets vurdering i saken.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Gjenpart:   Finanstilsynet