Historisk arkiv

Næringsdrivende kan søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Koronapandemien har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer. Finansdepartementet åpner derfor for at næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021. Det legges opp til en enkel, automatisert løsning for å søke om utsettelse.

Finansdepartementet vil også sende på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020.

Næringsdrivende som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, vil bli ilagt tvangsmulkt. Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai.

Fristen for levering av skattemelding og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.

Muligheten til å søke om utsettelse er en målrettet løsning som vil gi regnskapsførere og revisorer større fleksibilitet og mulighet til å håndtere den økte arbeidsmengden som koronapandemien har medført.

Søknad sendes via Skatteetatens nettsider.