Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 6. april 2021 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-15.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

§ 4. Utsatt leveringsfrist for skattemelding etter søknad

(1) Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020 for selskap mv. som omfattes av skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd bokstav a.

(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen

(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9, har samme frist som selskapet.

II

Endringen under I trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 2020.