Historisk arkiv

Regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen. Forslaget sendes i dag til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning.

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen. Forslaget sendes i dag til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning.

Med forbehold om ESAs godkjenning vil den nye ordningen omfatte alle kommunene i dagens virkeområde. Dette inkluderer hele Nord-Norge. De 31 kommunene som kommer i tillegg, er spredt på ti fylker fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder. Dagens avgiftssatser er foreslått videreført. Alle kommuner som i dag er omfattet av ordningen, blir værende i samme sone som i dag. De nye kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, mens tre kommuner er foreslått i sone 3. Den nye ordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2014.

- Vi er godt fornøyd med at vi gjennom forhandlingene om nytt regelverk for regionalstøtte fikk aksept for fleksibilitet i avgrensningen av virkeområdet. Dette har gjort det mulig å foreslå en utvidelse med 31 kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere sysselsettingen i distriktene. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og det er avgjørende for samfunnsutviklingen at vi utnytter tilgjengelig arbeidskraft i hele landet, sier finansminister Siv Jensen.

Med den nye ordningen kan bedrifter i 233 kommuner få nedsatt arbeidsgiveravgift i sone 2-5. Dette har stor betydning for rammebetingelsene for næringslivet i distrikts-Norge.

Årsaken til at Regjeringen foreslår at 31 nye kommuner blir tatt inn i ordningen er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst.

De nye kommunene i ordningen er

  • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
  • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
  • Buskerud: Rollag
  • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
  • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
  • Rogaland: Sauda
  • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
  • Møre og Romsdal: Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
  • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone 3) og Meldal (sone 3)
  • Nord-Trøndelag: Inderøy

De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene må derfor betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014. På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endringene i EUs regelverk for regionalstøtte ble vedtatt under den forrige regjeringen. Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag utenfor den notifiserte ordningen.

De nye retningslinjene krever at det offentliggjøres hvilke foretak som mottar støtte og hvor mye hvert foretak mottar i støtte. Disse opplysningene vil bli offentliggjort på Skatteetatens nettsider.

Dagens ordning med differensiert arbeidsgivaravgift må revideres fordi EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 1. juli 2014 - 31.12.2020. Dette er en planlagt revisjon, som gjøres hvert syvende år.

Regjeringen legger opp til å presentere den nye ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

 

Arbeidsgiveravgift i ulike soner

 

Arbeidsgiveravgift pst.

Sone 1

14,1

Sone 1a1)

10,6

Sone 2

10,6

Sone 3

6,4

Sone 4

5,1

Sone 4a

7,9

Sone 5

0

1) Satsen er 10,6 pst. så lenge differansen mellom den avgift som ville følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke overstiger 450 000 kroner for foretaket. For veitransportforetak inntil differansen overstiger 250 000 kroner. 

Forslaget som nå notifiseres omfatter sone 2-5, og er hjemlet i retningslinjene for regionalstøtte. Sone 1a, som i dag får redusert avgift i form av et årlig fribeløp innenfor EØS-reglene om bagatellmessig støtte, er derfor  ikke behandlet i notifiseringen. Disse 54 kommunene inngår i dag som en del av kompensasjonsordningene i de kommunene som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift fra 2007. Regjeringen vil nå vurdere mulige kompenserende tiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Les mer: