Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Ny rutine for offentliggjøring av statsbudsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet vil fra og med statsbudsjettet for 2018 publisere utvalgte nøkkeltall kl. 08:00 samme dag som statsbudsjettet legges frem for Stortinget.

Hensikten er å gi enkel og samtidig tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive. Dette gjelder prognoser for utviklingen i noen hovedstørrelser for norsk økonomi, samt nøkkeltall for budsjettets innretning (budsjettimpuls1 og uttaksprosent2).

Disse nøkkeltallene vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider og sendt ut som pressemelding 12. oktober kl. 8:00. Statsbudsjettet vil som vanlig legges frem for Stortinget og være offentlig kl. 10:00.

1) Budsjettimpuls = Strukturelt, oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.
2) Uttaksprosent = Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.