Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet på 1 prosent for bankene.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på kravet. Etter råd fra Norges Bank satte Finansdepartementet i mars ned bufferkravet fra 2,5 til 1 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien. Departementet besluttet i juni å holde bufferkravet uendret.

Norges Bank har i brev 23. september 2020 gitt råd om at bufferkravet på 1 prosent ikke bør endres nå. Norges Bank viser bl.a. til at aktiviteten i økonomien har tatt seg opp de siste månedene, men at den fortsatt er lavere enn ved inngangen til året. Samtidig har uroen i finansmarkedene avtatt videre, og risikopåslagene på bankenes finansiering er nesten tilbake til nivåene før mars. Både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Norges Bank skriver at det fortsatt er usikkerhet om tapsutviklingen fremover. Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet. Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021.

Grunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/20. Finanstilsynet har i brev 23. september 2020 sluttet seg til Norges Banks råd.

 

Les mer: