Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret 1. kvartal 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet på 1 prosent for bankene.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på kravet. Etter råd fra Norges Bank satte Finansdepartementet i mars ned bufferkravet fra 2,5 til 1 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien. Departementet besluttet i desember å holde bufferkravet uendret.

Norges Bank har i brev 17. mars 2021 gitt råd om at bufferkravet på 1 prosent ikke bør endres nå. Norges Bank viser til at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Omfattende tiltak fra myndighetene bidrar til å dempe tilbakeslaget og reduserer faren for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting. Det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Siden desember i fjor har økt smittespredning og strengere smittevern bidratt til å dempe den økonomiske aktiviteten, men det er utsikter til en noe raskere oppgang gjennom året enn tidligere antatt. Både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Eiendomspriser og husholdningenes gjeldsbelastning er på høye nivåer. Siden mai i fjor har boligprisveksten tatt seg markert opp, og kredittveksten til husholdningene har økt noe. Norges Bank skriver videre at det fortsatt er usikkerhet om tapsutviklingen i bankene fremover, men bankene er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet. Norges Bank ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil det gis råd om å trappe opp bufferkravet i løpet av 2021.

Grunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/21. Finanstilsynet har i brev 17. mars 2021 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: