Historisk arkiv

Finansministerens innledning på pressekonferansen om ny lønnsstøtteordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Sjekkes mot
fremføring

Presentasjon (PDF)

358 dager i en usikkerhet - vi aldri trodde vi skulle oppleve. 358 dager er lenge. For noen er det veldig lenge. Bedrifter som ikke tjener penger. De som fortsatt ikke har jobb. 358 dager vil bli til både 359, 360 og flere. Men det er lys i horisonten nå.

Vi må likevel regne med perioder med nedstenging - også i dagene og månedene som kommer. Men i takt med at vaksineringstallene tikker oppover, nærmer vi oss den dagen koronapandemien er et tilbakelagt kapittel.

Krisen rammer skjevt. Gjenåpningen av samfunnet vil også slå ulikt ut. En del aktivitet vil komme tilbake umiddelbart, men det vil ta lenger tid i noen bransjer. Det tar vi hensyn til når vi utformer økonomiske støtteordninger.

Vi må hjelpe de som trenger det, men vi har også et ansvar for å ikke bruke fellesskapets midler på å trigge aktivitet som uansett kommer raskt tilbake. Vi må heller ikke hindre omstilling der det er nødvendig. Eller hindre vekst, der vekst er mulig.

Lønnsstøtteordningen vi legger frem i dag er en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget 19. januar, og utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet, slik Stortinget ba oss om. Den er også i tråd med regjeringens strategi for Norges vei ut av krisen – skape mer, inkludere flere.

Ordningen skal være til hjelp for de som har vært hardt rammet lenge, og har måttet permittere sine ansatte. De som har stort omsetningsfall og vil trenge tid på å få opp aktiviteten.

Med denne ordningen kan selskaper, som for eksempel lever av kulturarrangementer, ta tilbake permitterte som kan jobbe med forberedelser og markedsføring, selv om inntektene ikke er der ennå. På den måten vil de raskere kunne stå klare til å levere tjenestene sine den dagen kundene er tilbake.

I andre virksomheter kan det være en god mulighet til å ta tilbake permitterte for opplæring og utvikling i bedriften i påvente av at aktiviteten skal ta seg opp.

Å styrke kompetansen hos ansatte er en viktig forutsetning for ny vekst i mange bedrifter, spesielt der markeder nå er varig endret. Vi foreslår derfor samtidig å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til fylkeskommunene for å styrke den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring, forkortet BIO. Ordningen vil dermed bidra til at permitterte kommer raskere i jobb, samtidig som den hjelper kriserammede bedrifter med å reise seil før vinden er her.

I utformingen av ordningen har vi også vært opptatt av hvilke insentiver den skaper, både alene og i samspill med andre ordninger, som kompensasjonsordningen.

Dette er kortversjonen av den nye lønnsstøtteordningen:

Vi foreslår et støttebeløp på inntil 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni i år, forutsatt at arbeidsgiveren har et omsetningsfall på minst 15 prosent. For maks støttebeløp må omsetningsfallet være 70%.

Den ansatte må være permittert både 5. mars 2021 og mot slutten av fjoråret for å kvalifisere for støtte. Denne ordningen vil med andre ord være rettet mot dem som har vært permittert lenge.

Ordningen vil ha noen likhetstrekk med den tidligere lønnsstøtteordningen. Den vil i stor grad være automatisert, og bli forvaltet av Skatteetaten.

Samtidig vil den nye ordningen være vesentlig annerledes enn den forrige på noen viktige punkter; den vil gi høyere støtte og være mer fleksibel i bruk.

Vi må være forberedt på nye lokale nedstengninger. Vi foreslår derfor at det skal være anledning til å re-permittere en ansatt på lønnsstøtte uten å miste rett til allerede opptjent støtte eller fremtidig støtte.

Den nye ordningen er mer fleksibel for å ta høyde for den usikre situasjonen mange bedrifter står i. Driver du restaurant i flere kommuner kan du oppleve nedstengning i en kommune og åpne dører i en annen.

De avtalefestede reglene i arbeidslivet skal gjelde både ved tilbakekalling fra permittering og ved eventuell re-permittering. Det vil bidra til at ordningen kan virke etter hensikten.   

Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte. Sammen med Skatteetatens kontroll vil det være viktig for å redusere misbruk av støtten fra fellesskapet.

I likhet med kompensasjonsordningen vil også denne ordningen gi mest støtte til de som har størst omsetningsfall.

Hvis omsetningsfallet er 70 prosent eller mer, er støttebeløpet 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering.

Støtten beregnes ut fra hvor mange kalenderdager den permitterte har vært tilbake i arbeid. Dermed blir det full fleksibilitet med hensyn til når i måneden den permitterte blir hentet tilbake.

Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Den skrå delen av kurven på figuren viser dette.

Hvis omsetningsfallet er mindre enn 15 prosent, er støttebeløpet null. Det er for å unngå at bedrifter med normal omsetning, som svinger normalt, skal få statsstøtte.

Omsetningsfallet vil bli beregnet i to perioder; mars/april 2021 og mai/juni 2021, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. For bedrifter som startet opp etter dette kan det sammenlignes med januar/februar 2020.

Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020 for å være støtteberettiget, det vil si én av disse 4 datoene i november/desember, ikke alle 4.

Det bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært permittert lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag. 

La meg vise hva lønnsstøtten vil bli for eksempelbedriften «Kalles Konditori» i mars og april.

  • april tar Kalle tilbake tre av sine permitterte.
  • Alle tre har vært permittert på de datoene som gjør dem støtteberettiget, slik jeg nettopp var inne på.
  • Og alle tre er tatt tilbake i 100 prosent stilling.
  • I mars-april er omsetningen 50 prosent av hva den var i mars-april 2019.

I mars har han ikke tatt noen permitterte tilbake, så da får han ingen støtte.

I april er omsetningsfallet 50 prosent. Siden omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent er vi på den skrå delen av kurven, der hvor støttebeløpet blir gradvis redusert. Og som dere ser av den stiplede linjen på figuren: 50% omsetningsfall gir 20 000 kroner i støtte per ansatt per måned.

Ved å dele månedsbeløpet på 20 000 kroner på 30 dager finner vi at støtten er 667 kroner per dag per ansatt.

Han tar tre ansatte tilbake 5. april. Det betyr at de er i jobb 26 av de 30 dagene i april. 667 kroner i 26 dager ganger tre ansatte blir 52 000 kroner.

Dersom Kalles konditori fortsatt har 15% omsetningsfall eller mer i mai og juni, vil han også kunne få støtte for de tre ansatte i disse to månedene.

Hvis det mot formodning skulle bli en ny periode med nedstengninger kan han også permittere dem igjen, uten at han må tilbakebetale støtten han fikk for april.

Men går det slik vi nå håper og tror, vil Kalle og hans folk være i full sving på konditoriet og klare seg uten støtte når vi nærmer oss sommeren!

Det finnes noen unntak.

For ideelle og frivillige som tar tilbake permitterte, er beløpet 15 000 kroner per måned per støtteberettiget. Her er det ikke krav til omsetningsfall.

For lærlinger som jobber i bedrifter med omsetningsfall, vil også maksimalt støttebeløp være 15 000 kroner.

For deltidsansatte eller deltidspermitterte blir beløpet skalert tilsvarende stillings- eller permitteringsbrøken.

Vi foreslår å innføre et maksbeløp per virksomhet og konsern. Maksbeløpet tar utgangspunkt i støtten en bedrift med 250 ansatte ville fått dersom alle ansatte ga rett til 25 000 kroner for hele ordningens levetid.

En virksomhet eller et konsern kan dermed maksimalt få 9,4 millioner kroner for perioden mars-april, som starter 15. mars. Og 12,5 millioner kroner for perioden mai-juni.

Til slutt:

Mange har gått lenge uten arbeid nå. Vi må unngå at de unge og de med svak tilknytning ender opp med å betale den høyeste prisen for denne pandemien.

Lønnsstøtteordningen er ett av flere tiltak som skal motvirke at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå.

Vi satser også betydelig på kompetanseutvikling, på arbeidsmarkedstiltak og andre tiltak som hjelper folk tilbake i jobb.

Vi bruker store beløp på å hjelpe bedrifter med store omsetningsfall. Men det er også bedrifter som nå går bra.

Jeg har en oppfordring til de bedriftene. Se om du kan ansette en til. Se om du kan hjelpe en arbeidsledig ungdom inn i arbeidslivet, eller en langtidsledig tilbake i jobb.

Lønnsstøtteordningen er, som nevnt og som forutsatt fra Stortingets side, utformet i samarbeid med LO, NHO og Virke.

Jeg vil takke Ole Erik (NHO), Hans-Christian (LO) og Ivar (Virke) for godt samarbeid om enda en ordning. Det har vært ulike syn og prioriteringer, men viljen til å finne løsninger for permitterte og bedrifter som sliter bidro til at vi kom i mål.

Dere er alle sammen til stede her, så med det gir jeg ordet videre.