Historisk arkiv

Høring av forskrift med krav til avtalefysioterapeutene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag om å forskriftsfeste funksjons- og kvalitetskrav til kommunale fysioterapitjenester.

Fysioterapeuter er en viktig faggruppe i kommunene. De har verdifull kompetanse innen rehabilitering og habilitering, og kan bidra til en helhetlig og tverr­faglig oppfølging av den enkelte pasient. For å sikre at brukerne får rask behandling og et best mulig tilbud foreslår departementet å forskriftsfeste krav til avtalefysioterapeutenes virksomhet. I forskriften stilles det blant annet krav til brukerinvolvering, samarbeid med andre faggrupper og at fysioterapeuten utøver sin praksis i tråd med oppdatert kunnskap.

Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å sikre at brukerne får helhetlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Forslaget må også ses i sammenheng med forslaget i Prop. 71 L (2016-2017) om å gi direkte tilgang til fysioterapeut. Ved å kutte kravet til henvisning skal pasienten komme raskere til behandling. Det kan redusere risikoen for langvarige plager og bety kortere sykefravær. De to tiltakene skal etter planen iverksettes samtidig.

Det legges opp til en bred høringsrunde av forslaget.

Fristen for å avgi høringssvar er mandag 3. juli.

Les høringsnotatet om forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester