Historisk arkiv

Bedre journal- og samhandlingsløsninger for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En samlet kommunesektor er enige om behovet for bedre journalløsninger i helse- og omsorgstjenesten. Det jobbes videre med konseptet "Helhetlig samhandling og felles kommunal journal", også kjent som Akson.

- Målbildet om én innbygger - én journal er viktig for å utvikle pasientens helsetjeneste. Vi har et stort behov for felles pasientjournalløsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Det er ikke bare koordineringen og kommunikasjonen mellom kommunene og sykehusene som må bli bedre, den må også bli bedre innad i kommunene. Det kan finnes fem-seks forskjellige journaler i hver kommune.

Koronasituasjonen har bekreftet behovet for teknologiske løsninger som gir helsepersonell en enkel og sikker tilgang på pasient- og brukeropplysninger, og at innbyggerne får tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og løsninger som gjør data tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning og forskning.

For å planlegge for statens videre tilrettelegging for Akson, har statsråden nå sendt ut brev til alle kommuner utenfor Midt-Norge. Kommunene inviteres til å signere en intensjonserklæring for å trygge regjeringen på at kommunene stiller seg bak det videre arbeidet med å realisere Akson.

Kommunene i Midt-Norge ligger foran i arbeidet med å realisere én innbygger – én journal gjennom arbeidet med Helseplattformen i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og omfattes ikke av arbeidet med Akson. Med Akson og Helseplattformen i Midt-Norge vil innbyggerne møte en bedre koordinert og informert helsetjeneste hvor de slipper å gjenta opplysninger som allerede er registrert, og vil få en samlet oversikt over egne helseopplysninger, inkludert svar på prøver.

- Dette er en viktig milepæl. Det har vært et godt samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og kommunesektoren i forkant. KS har gjort en solid jobb med å koordinere kommunesektoren, og mange av kommunene har allerede signalisert at de vil være med videre. Stat og kommunene må jobbe sammen i det videre arbeidet med å realisere pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det sentrale styringsdokumentet er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med aktørene i helse- og omsorgsektoren. Styringsdokumentet blir nå kvalitetssikret eksternt i tråd med statens prosjektmodell. Kvalitetssikringsrapporten vil foreligge i juni. Intensjonserklæringene fra kommunene vil, sammen med kvalitetssikringsrapporten, bli en viktig del av grunnlaget når regjeringen skal ta stilling til statens rolle i den videre prosessen.

Nasjonalt webinar

I samarbeid med KS inviterer Helse- og omsorgsdepartementet til et nasjonalt webinar om Akson 5. mai, fra kl 1400-1530. Målgruppen er ordførere, kommunaldirektører og eventuelt andre nøkkelpersoner i den administrative og politiske ledelsen. 

Gå til påmeldingsskjema på KS' hjemmesider.

 

Frister

Signerte intensjonserklæringer fra kommunene må foreligge innen 1. juli 2020, og sendes til: akson@hod.dep.no. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

For mer informasjon om Akson, se:

  • Tidligere utredninger og forprosjektet for Akson er tilgjengelig på ehelse.no.
  • Veiledningsmateriell til kommunene til hjelp i den videre prosessen mot signering av erklæringene, som er publisert på ks.no.