Historisk arkiv

Helsedataservice til Tynset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har som mål å gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskning og analyse og har startet arbeidet med å bygge helseanalyseplattformen. Neste steg er å etablere Helsedataservice som en førstelinjetjeneste for tilgang til helsedata. Regjeringen har besluttet at hovedtyngden av denne tjenesten skal lokaliseres til Tynset.

Det åpnes også for noen stillinger i Trondheim. Helsedataservice vil gi nye kompetansekrevende arbeidsplasser på Tynset og kunne bidra til å styrke eksisterende kompetansemiljøer i området. Helseanalyseplattformen og Helsedataservice forankres organisatorisk i Direktoratet for e-helse.

– Dette er et strålende eksempel på at digitalisering og opprettelse av statlige arbeidsplasser i distriktene går hånd i hånd. I 2019 ble Norsk Helsearkiv etablert på Tynset, og gjennom lokaliseringen av Helsedataservice videreutvikler vi det lokale kompetansemiljøet. Teknologien gir helt nye forutsetninger for å legge stedsuavhengige funksjoner i statlige virksomheter til andre steder i landet enn der hovedvirksomheten er lokalisert, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Stortinget vedtok nylig nødvendige endringer i helseregisterloven.

- Lovendringene gjør det mulig å etablere helseanalyseplattformen som en nasjonal løsning for analyse av helsedata og legge grunnlaget for nye typer medisinsk og helsefaglig forskning. Det betyr også at vi kan starte forberedelsene til etablering av Helsedataservice som en førstelinjetjeneste for tilgang til helsedata, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helseanalyseplattformen og Helsedataservice vil bidra til å forenkle og effektivisere bruken av data fra nasjonale helseregistre og andre helsedatakilder. Samtidig skal personvern og informasjonssikkerhet styrkes.

Behovet for å utlevere sensitive data reduseres når analysene kan gjennomføres på plattformen. Det skal utvikles bedre løsninger for innsyn, samtykke og sporing av bruk av opplysningene. Dette vil gi økt mulighet for kontroll og medvirkning fra de registrerte.

Helsedataservice og helseanalyseplattformen skal reguleres i forskrift. Hvilke helseregistre som skal inngå i løsningen, vil bli nærmere vurdert i arbeidet med forskriften.