Historisk arkiv

Avtalespesialistene skal brukes mer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet tok høsten 2013 initiativ til en dialogprosess mellom Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene. Målet for prosessen var å finne løsninger til at det skal bli flere avtalespesialister og at avtalespesialistene skal brukes mer.

- Vi må utnytte psykologer og legespesialisters kapasitet mer, også de private som har avtale med det offentlige. Målet er å redusere ventetider og gi god behandling til pasienten. Vi holder det vi lovet i regjeringserklæringen og legger nå til rette for at det skal bli flere avtalespesialister og at avtalespesialistene skal brukes mer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fredag 20. mars hadde de involverte parter i dialogprosessen et avsluttende møte. ‑Jeg er glad for at partene har hatt en konstruktiv prosess som har gitt resultater, sier Høie.

Godt samarbeid for felles mål

Det foregår i dag mye godt samarbeid mellom avtalespesialistene og resten av helsetjenesten. Gjennom dialogprosessen er partene enige om å få på plass et forpliktende samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene. Detaljene rundt samarbeidet skal utarbeides i fellesskap av Legeforeningen, Psykologforeningen og de regionale helseforetakene samtidig som avtaleverket reforhandles i 2015. Endringene implementeres i starten av 2016.

Pilotprosjekt

Partene er også enige i at det skal startes et pilotprosjekt hvor avtalespesialister vurderer og tildeler pasient- og brukerrettigheter. Detaljer omkring pilotprosjektet vil være klar høsten 2015.

Bakgrunn - avtalespesialister

Det er mer enn 1 500 avtalespesialister i Norge, legespesialister i somatiske fag, psykiatere og psykologer. Avtalespesialistene utfører omtrent 30 prosent av all poliklinisk behandling i landet.

Les sluttdokument for dialogprosessen

På bilde fra venstre: Visepresident i Norsk Psykologiforening Rune Frøyland, leder i Praktiserende spesialisters landsforening Sverre Dølvik, helse- og omsorgsminister Bent Høie, fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli, personal- og orgganisasjonsdirektør i Helse Vest Hilde Christiansen, Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Steinar Marthinsen, konst. direktør for helsefag, forskning og utvikling i Helse Midt, Henrik Sandbu.