Forsiden

Historisk arkiv

Raskere i arbeid for dem som vil få opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at utlendingsloven endres for å tilrettelegge for at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan komme raskere ut i arbeidslivet.

– Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge kommer raskt ut i arbeid, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Sandberg presiserer samtidig at det må stilles vilkår som ikke gjør det attraktivt for personer uten beskyttelsesbehov å komme til Norge for å arbeide.

– Personer uten beskyttelsesbehov som søker en bedre økonomisk hverdag vil ikke få beskyttelse i Norge. Med lovforslaget vil vi innføre bedre tilpassede vilkår som ivaretar både hensynene til integrering og kontroll, understreker Sandberg.

Etter dagens regelverk er det et vilkår for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju. Departementet foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført. Vilkåret om at søkeren må ha kjent identitet opprettholdes for å sikre kontroll med innvandringen og av hensyn til samfunnssikkerheten.