Prop. 149 L (2016–2017)

Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

I proposisjonen forslås det å videreføre de midlertidige lovendringene som ble vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger), herunder videreføring av departementets instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda, utvidet adgang til å nekte realitetsbehandling av en asylsøknad i Norge når utlendingen har hatt opphold i et trygt tredjeland, samt bruk av tvangsmidler og unntak fra utreisefrist i disse tilfellene. Videre inneholder proposisjonen forslag om utvidet adgang til arbeide for asylsøkere mens søknaden er til behandling, hjemmel for å kreve politiattest for tolker som benyttes av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, departementets tilbakemelding på Stortingets anmodningsvedtak nr. 854 (2015-2016) om seksårskrav for familieetablering og rettelse av en inkurie i utlendingsloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget