Forsiden

Historisk arkiv

Politiattest for tolker i utlendingssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at personer som skal påta seg oppdrag som tolk i utlendingssaker skal fremlegge politiattest.

– Det er viktig for en god og riktig behandling av utlendingssaker at tolkene som benyttes er faglig kvalifiserte, og at de har tilfredsstillende vandel. Det er også viktig at brukerne og offentligheten for øvrig har tillit til kvaliteten og egnetheten hos de tolkene som benyttes. Vandelskontroll av tolker vil være med på å bygge opp under denne tilliten, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Dersom en tolk har anmerkninger på politiattesten, skal Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av det straffbare forholdets betydning for om tolken er egnet til å ta oppdrag for utlendingsforvaltningen.