Historisk arkiv

Forslag til ny organisering av kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utarbeidet et forslag til modell for fremtidig organisering av kriminalomsorgen.

Forslaget er laget på oppdrag oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og bygger på Difis evaluering av kriminalomsorgens organisering fra 2017.

KDIs forslag er fordelt på tre rapporter:

Bakgrunn

Ved behandlingen av Prop. 105 L (2015–2016) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) fattet Stortinget i desember 2016 følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av kriminalomsorgen ut fra de mål som er  beskrevet i proposisjonen og de alternative modeller for organisering som har vært drøftet, samt en trenivåmodell. Samarbeidende instanser, frivillige organisasjoner, ansatte- og brukerorganisasjoner bør involveres i evalueringen.»

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), gjennomførte evalueringen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidet startet våren 2017 og evalueringsrapporten ble levert i september 2017. 

Les Difis rapport her: Evaluering av organiseringa av kriminalomsorga

KDIs forslag til organisasjonsmodell er basert på rådene fra Difi.