Prop. 105 L (2015–2016)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endring i straffegjennomføringsloven for en omorganisering fra tre nivå til to nivå i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektorat (KDI), fem kriminalomsorgsregioner og lokalt nivå med 59 enheter (fengsler, overgangsboliger, friomsorgskontorer og sentre for narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-sentre) endres til Kriminalomsorgsdirektoratet og 11 lokale enheter, samt 3 enheter med særskilt ansvar for forvaring, kvinner og utlendinger. Omorganiseringen krever lovendring i straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven og straffeprosessloven. Proposisjonen inneholder også lovendringer som ledd i en løpende revisjon av regelverket om straffegjennomføring og andre tilpasninger til annet regelverk som er nødvendig for en effektiv straffegjennomføring. Proposisjonen inkluderer i tillegg forslag til endringer i overføringsloven som følge av tilpasning til annet regelverk og endring i straffeloven for å gjøre ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll landsdekkende og permanent.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget