Historisk arkiv

Utvidet fremstillingsfrist i pågripelsessaker etter utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at politiet skal kunne holde lenger på utlendinger som er pågrepet etter utlendingsloven før det er nødvendig med fengslingsbeslutning fra retten. Endringen vil effektivisere politiets arbeid med å gjennomføre tvangsreturer.

- De aller fleste utlendingsrettslige pågripelser er kortvarige og skjer i forbindelse med uttransportering. Å utvide fristen til senest den tredje dagen etter pågripelsen vil frigjøre ressurser for politiet og effektivisere returarbeidet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

I mange saker er det unødvendig ressurskrevende at politiet må gå til tingretten med begjæring om fengsling allerede dagen etter pågripelsen, som er fristen i dag. Endringen innebærer at den samme fristen gjelder ved pågripelse etter utlendingsloven som ved pågripelse etter straffeprosessloven.

Når fremstillingsfristen foreslås utvidet, mener departementet at pågrepne utlendinger bør ha rett til prosessfullmektig (advokat) på et tidligere tidspunkt enn ved en eventuell fremstilling. Etter lovforslaget skal det oppnevnes prosessfullmektig så snart det er klart at utlendingen ikke vil bli løslatt eller fremstilt for fengsling innen utløpet av den andre dagen etter pågripelsen.

Forslaget gjennomfører ett av punktene i samarbeidsavtalen om utlendingsfeltet mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre.