Historisk arkiv

Ny straffelov i kraft fra 1. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet forslag om ikraftsetting av ny straffelov. Ny straffelov skal etter forslaget tre i kraft 1. oktober 2015.

Den nye straffeloven er vedtatt av Stortinget i flere omganger, første del i 2005. Ikrafttredelsen av loven har blitt utsatt i påvente av nye IT-systemer i politiet – det såkalte «Merverdiprogrammet».

– Den rødgrønne regjeringen mente loven ikke ville tre i kraft før i 2018. Å vente så lenge på å få på plass en straffelov som er vedtatt av Stortinget, er ikke akseptabelt.  Derfor var dette noe av det aller første jeg grep fatt i da jeg ble statsråd. I dag er Fremskrittspartiet- og Høyre-regjeringen stolte over å ta et viktig skritt i retning av det resultatet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Regjeringen har besluttet at eksisterende IKT-løsninger i politiet skal tilpasses den nye loven. Mange tusen ansatte i politi- og påtalemyndighet, domstolene og andre aktører skal læres opp.

– Dette har vi en god gjennomføringsplan på og arbeidet er i rute, sier statsråden.

– Jeg er glad for at denne regjeringen sørger for at den nye og moderne straffeloven som Stortinget har vedtatt nå kan bli satt i kraft. Dette vil utgjøre et viktig bidrag i styrkingen av den norske straffesakskjeden, avslutter Anundsen.

Les lovforslaget: Prop. 64 L (2014-2015) - Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)