Prop. 64 L (2014-2015)

Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)

I proposisjonen foreslås en lov om ikraftsetting av lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). Det foreslås at den nye straffeloven skal tre i kraft 1. oktober 2015. I proposisjonen foreslås det videre endringer i straffeloven 2005, militær straffelov, straffeprosessloven og annen lovgivning som bør gjøres i forbindelse med ikraftsettingen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget