Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.09.2014

Vår ref.: 14/3664 ES HCH/LRB/SRY/bj

Høring – forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.


Som et ledd i arbeidet med ikraftsetting av straffeloven 2005 sender Justis- og beredskapsdepartementet på høring forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, jf. straffeloven 2005 § 411 hvor det fremgår at ikraftsetting fastsettes ved lov. Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at loven om ikraftsetting av straffeloven 2005 kan vedtas i løpet av vårsesjonen 2015, og at straffeloven 2005 kan tre i kraft i løpet av sommeren 2015. For at straffeloven 2005 skal kunne tre i kraft, må det foretas justeringer i regelverket og datatekniske tilpasninger. Regjeringen har besluttet at straffeloven skal settes i verk i gjeldende datasystemer. Temaet for høringsnotatet her er de regelverksmessige justeringene.

I høringsnotatet foreslås det blant annet endringer i straffeloven 2005 som etter departementets syn bør gjøres i forbindelse med ikraftsettingen. En betydelig del av forslaget til lov om ikraftsetting av straffeloven er et forslag om endringer i andre lover, herunder straffeprosessloven. Forslaget erstatter straffeloven § 412 om endringer i andre lover, som departementet nå foreslår å oppheve. Tiden som har gått fra straffeloven 2005 ble vedtatt, gjør det nødvendig å fastsette endringsbestemmelsen på nytt i oppdatert versjon. Høringsnotatet er søkt utformet slik at høringsinstansene skal kunne identifisere hvor det er foretatt justeringer sammenliknet med straffeloven 2005 § 412. I høringsnotatet er det gjort nærmere rede for forslagene.

Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at høringsbrevet er vedlagt et notat og et brev fra henholdsvis Riksadvokaten og Forsvarsdepartementet. I notatet 19. mai 2014 fra Riksadvokaten foreslås det justeringer i reglene om påtalekompetanse i straffeprosessloven som bør gjøres i forbindelse med ikraftsettingen av straffeloven 2005. I notatet foreslås det også enkelte andre endringer i reglene om påtalekompetanse. I brev 23. april 2014 fra Forsvarsdepartementet foreslås det i lys av at lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter oppheves ved straffeloven 2005, at forbudene mot luftfotografering og opptak av dybdedata videreføres i to bestemmelser i sikkerhetsloven.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Vi gjør oppmerksom på at høringsnotatet er søkbart.

Høringsfristen er 17. september 2014. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

 

Med vennlig hilsen

 

Fredrik Bøckman Finstad
avdelingsdirektør

Hege C. Haukaas
prosjektleder

 

 Vedlegg:

  1. Brev 23. april 2014 fra Forsvarsdepartementet med forslag til bestemmelser om forbud mot luftfotografering og opptak av dybdedata.
  2. Notat 19. mai 2014 fra Riksadvokaten med forslag til justering av regler i straffeprosessloven om påtalekompetanse.

 Høringsbrev med adressatliste (pdf)

Høringsinstanser


Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Generaladvokaten
Kripos
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Spesialenheten for politisaker
Statsadvokatembetene
ØKOKRIM

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Det juridiske fakultet, UiB
Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiTø
Det teologiske fakultet, UiO
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsstaben
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Lillehammer
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for statsvitenskap, UiO
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kommunene
Konfliktrådet
Konkurransetilsynet
Kontoret for fri rettshjelp
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgsregionene
Krisesentersekretariatet
Kulturrådet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
NOVA, HiOA
NRK
Patentstyret
Politihøgskolen
Post- og teletilsynet
Psykososialt senter for flyktninger, UiO
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (Nord, Sør, Øst, Vest, Midt)
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, UiO
Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, UiO
Senter for rettsinformatikk, UiO
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
Sivilombudsmannen
Statens barnehus (Bergen, Hamar, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund)
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen/Vegdirektoratet
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Voldtektsmottakene (Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim)

Akademikerne
Aksjon mot barnepornografi
Albertine
Alternativ til vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Befalets fellesorganisasjon
Bergen Forsvarerforening
Caritas Norge
Christian Michelsens Institutt
Den katolske kirke i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Atlanterhavskomité
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Det Norske Nobelinstitutt
Det teologiske menighetsfakultet
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
En verden
Fafo
Fagforbundet
Fagpressen
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen for barneverns- pedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Flyktninghjelpen
FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
Folk og Forsvar
For Fangers Pårørende Forandringsfabrikken
Forbundet Mot Rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskerforbundet
Forsvarergruppen av 1977
Forum for barnekonvensjonen
Frelsesarmeen
Fremtiden i våre hender
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Human-Etisk Forbund
IKT-Norge
Incestsenterene
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for Journalistikk
IOGT i Norge
Islamsk Kvinnegruppe Norge
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss Hjelpa i Midt-Norge
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund
Kompetanseutvalget for dommere
Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen i Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM)
Kopinor
Kriminalomsorgens Lederforbund
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Leger uten grenser
Likestillingssenteret
Mediebedriftenes Landsforening
Menneskeverd
Miljøstiftelsen Bellona
MIRA-Senteret
MOT
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering
Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering
Naturvernforbundet
Nei til atomvåpen
NFSS – Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Norges Fredsråd
Norges Idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk Barnevernsamband
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Militærjuridisk Forening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen (NORMAL)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Norske kvinnelige juristers forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot politisk overvåkning
Politiets Fellesforbund
Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum
Politijuristene
PRO-Sentret
Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
Raftostiftelsen
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettighetsalliansen
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Samfunnsviterne
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
Senter for seksuelt misbrukte menn
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen bedre føre var
Stiftelsen Fritt Ord
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
TONO
TV2
TVNorge
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Voksne for barn
WayBack
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen