Historisk arkiv

Nye straffebestemmelser om smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til straffebestemmelser om smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning. Forslaget følger i hovedsak opp anbefalingene til et lovutvalg som ble oppnevnt på bakgrunn av kritikk mot den gjeldende strafferettslige reguleringen.

– Jeg er fornøyd med at vi nå foreslår et regelverk som tar opp i seg den medisinske utviklingen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Forslaget innebærer blant annet en klargjøring av at straffeansvar ikke pådras når forsvarlige smitteverntiltak er iakttatt. Dette omfatter blant annet vellykket medisinsk behandling av hivsmitte. Det er lagt vekt på at kunnskaps­grunnlaget om behandling av hivsmitte har endret seg de siste årene, og at smitterisikoen fra velbehandlede hivpositive personer må anses som minimal.

Regjeringen foreslår også en endring i straffeprosessloven som åpner for at politiet rutinemessig kan undersøke smittestatusen til personer som er mistenkt for voldtekt eller andre alvorlige seksuelle overgrep. – Forslaget innebærer at vi raskere enn i dag kan få avklart om fornærmede har blitt utsatt for smittefare. Det er viktig for regjeringen å styrke fornærmedes stilling i straffesaker, og denne endringen vil bidra til det, sier Amundsen.

Prop. 120 L (2016–2017) Endringer i straffeloven mv.  (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)