Prop. 120 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)

Proposisjonen følger opp en utredning av strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer (NOU 2012: 17). Det foreslås endringer i straffelovens bestemmelser om smitteoverføring og et nytt straffebud om allmennfarlig smittespredning. Det foreslås også en ny bestemmelse i straffeprosessloven som åpner for rutinemessig undersøkelse av mistenktes smittestatus i saker om alvorlige seksuallovbrudd.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykommer

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget