Historisk arkiv

Høring om alternativer til internering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår enkelte endringer i reglene om tvangsretur av barnefamilier.

I 2018 vedtok Stortinget tre anmodningsvedtak som alle gikk ut på å vurdere alternativer til internering av mindreårige i forbindelse med tvangsretur.

Departementet har gjennomgått regelverk og praksis, og har redegjort for hvordan mye allerede er gjort for å sikre en mer barnesensitiv prosess.

I 2018 ble det etablert en egen familieenhet på Haraldvangen i Hurdal, slik at barnefamilier ikke lenger interneres på Trandum. Gjennom lovendringer samme år gjelder det nå også svært strenge frister for hvor lenge barn kan holdes frihetsberøvet, og antallet som innplasseres på Haraldvangen før uttransport er lavt. Så langt i 2019 har det vært 30 barn på Haraldvangen. Ingen av disse har blitt holdt lenger enn til dagen etter innplassering. Med bistand fra eksterne barnefaglige eksperter, har Politiets utlendingsenhet utarbeidet en egen barnefaglig veileder.

I høringsnotatet fra departementet foreslås det nå enkelte endringer i utlendingsloven som vil blant annet vil gi større muligheter til å vurdere meldeplikt og liknende i enkelte saker. Det gis for eksempel hjemmel for at en utlending kan pålegges å oppholde seg på bostedsadressen innenfor et kortere tidsintervall i løpet av dagen eller at vedkommende må gi melding om inn-/utpassering fra det mottaket vedkommende bor på. Det foreslås også en generell adgang til å beslutte «andre passende tiltak» som kan gjøre internering unødvendig.

Samtidig har departementet merket seg at den bestemmelsen som ble vedtatt i 2018 om at mindreårige som hovedregel ikke skal holdes lenger enn 24 timer, kan føre til en mer hastverkspreget prosess enn det som tjener barnets beste. Det foreslås derfor visse endringer for å unngå at loven skal motvirke en god prosess som ivaretar barnets beste.

Høring: Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer