Høringsbrev – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.04.2020

Vår ref.: 19/5494

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en utredning om alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige endringer i utlendingsloven.

Høringsnotatet er en oppfølging av tre anmodningsvedtak truffet av Stortinget 15. mars 2018 i forbindelse med behandlingen av Innst. 181 L (2017-2018), jf. Prop. 126 L (2016-2017). Departementet oppfatter at en sentral betraktning som ligger til grunn for anmodningsvedtakene er at det skal gjennomføres en skånsom uttransporteringsprosess av mindreårige, og at denne så langt som mulig skal gjennomføres uten bruk av frihetsberøvelse.

I høringsnotatet fra departementet foreslås det nå enkelte endringer i utlendingsloven som blant annet vil gi større muligheter til å vurdere meldeplikt o.l. i enkelte saker. Det gis f.eks. hjemmel for at en utlending kan pålegges å oppholde seg på bostedsadressen innenfor et kortere tidsintervall i løpet av dagen eller at vedkommende må gi melding om inn-/utpassering fra det mottaket vedkommende bor på.

Det foreslås også en generell adgang til å beslutte «andre passende tiltak» som kan gjøre internering unødvendig.

Samtidig har departementet merket seg at den bestemmelsen som ble vedtatt i 2018 om at mindreårige som hovedregel ikke skal holdes lenger enn 24 timer, kan føre til en mer hastsverkspreget prosess enn det som tjener barnets beste. Det foreslås derfor visse endringer for å unngå at loven skal motvirke en god prosess som ivaretar barnets beste.

Departementet har drøftet muligheten for en ordning med elektronisk kontroll, men har ikke funnet grunnlag for å foreslå dette.

Frist for å sende inn høringssvar er 3. april 2020.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2683469 under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

Kenneth A. Baklund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
                                                                                 Ann-Kristin Wilvang
                                                                                 rådgiver

Primærliste

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet
For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)