Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Styrking av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 151 millioner kroner til politiet i Revidert nasjonalbudsjett. Det foreslås å bruke 100 millioner kroner til utstyrsanskaffelse i politiet, i tillegg til at man unntar gevinstrealisering på 51 millioner i 2019.

– Når verden og kriminalitetsbildet endrer seg, må også politiet endre seg. Politireformen er et svar på det endrede kriminalitetsbildet vi ser i Norge. Dette koster i form av både tid og ressurser. Reformtiltakene må få tid til å virke. Derfor frigjør nå regjeringen 51 millioner kroner for å gi politiet mulighet til å kunne øke kvaliteten i sitt arbeid i hele landet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Bevilgningene til politiet har økt de siste årene. Reformarbeid legger beslag på en betydelig del av ressurser i politiet. Utstyrspotten på 100 millioner kroner muliggjør nye investeringer, samtidig som man har fokus på å gjennomføre reformen. Pengene vil fordeles politidistriktene, og skal gå til innkjøp av politibiler, nye mobile voldsalarmer og annet nødvendig utstyr.

For å sikre at gevinstene for politireformen ikke tas ut før tiltakene i reformen har fått tid til å virke, foreslås det å utsette gevinstuttaket i 2019, noe som fører til at politiets budsjett i 2019 økes med 51 millioner kroner.

– Frigjøring av ressurser i 2019 vil bidra til å gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og styrke evnen til å håndtere driftsoppgaver i den pågående reformen. Det er viktig for regjeringen at politiet har de ressursene til trenger, og iverksetting av utstyrsanskaffelser og utsetting av gevinstuttak i politireformen vil være viktige bidrag, sier Kallmyr.